เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “ลับให้คม บ่มให้ลึก”

ที่มา

ศูนย์สถานศึกษาพอเพียง มูลนิธิยุวสถิรคุณ มีเจตนารมณ์ที่จะพัฒนาต่อยอดอย่างรอบด้านให้กับศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาให้มีความเข้มแข็ง และเป็นศูนย์กลางการพัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษา ในการขยายผลต่อไปได้อย่างยั่งยืน

จึงได้ร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการ    การศึกษาขั้นพื้นฐาน และหน่วยงานทางการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมแรงร่วมใจกันน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการจัดการศึกษา จนทำให้สถานศึกษาพอเพียงสามารถผ่านการประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาเพิ่มขึ้น และมีสถานศึกษาพอเพียงที่ส่งผลงานการปฏิบัติที่เป็นเลิศ ด้านพัฒนาการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงผ่านการคัดกรองมาถึงระดับประเทศ รวมแล้วถึง 136 ผลงาน และเพื่อสนับสนุนและพัฒนาศักยภาพของศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา และสถานศึกษาพอเพียงที่มีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศดังกล่าว ให้สามารถเป็นพี่เลี้ยงขยายผลในการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่โรงเรียนและชุมชนได้อย่างเข้มแข็ง จึงได้จัดอบรมปฏิบัติการ“ลับให้คม บ่มให้ลึก” เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ใหม่ๆ เพิ่มขึ้น

วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาตอยอดอยางรอบดานใหกับศูนยการเรียนรูตามหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียงดานการศึกษาใหมีความเขมแข็งเพียงพอที่จะเปน พี่เลี้ยงและศูนยกลางการพัฒนาครู บุคลากร ในการขยายผลไดอยาง ยั่งยืน และบมเพาะสถานศึกษาพอเพียงที่มีผลการปฏิบัติที่เปนเลิศระดับประเทศ มีความเขมแข็ง สามารถเปนแบบ อยางและขยายผลการนอมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเขาสู สถานศึกษาและชุมชนไดตอไป นอกจากนั้นยังไดสนับสนุนใหเขาใจถึง ระบบการบริหารบุคลากรเพื่อใหเกิดวัฒนธรรมองคกรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสรางคานิยมรวมใหกับบุคลากร ไดอยางถูกตอง

คุณคาและประโยชน

ศูนยสถานศึกษาพอเพียง “ได้บ่มเพาะศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาและสถานศึกษาพอเพียงที่มีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศระดับประเทศ ให้มีคุณภาพ” สามารถเปนแบบอยาง และมีศักยภาพในการขยายผลการนอมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเขาสูสถานศึกษา สามารถเปนเครือขายที่เขมแข็ง และมีศักยภาพในการเปนพี่เลี้ยงใหกับสถานศึกษาอื่นๆ ที่ตองการนอมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใชจัดการศึกษาหรือพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรทั้งในและนอกสถานศึกษาตอไป

แบบย่อ

อ่านต่อ

fjrigjwwe9r3YUVACT:ACTDETAIL1
 
 

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม

  1. กลุ่มผู้ที่เป็นเจ้าของผลงานการปฏิบัติที่เป็นเลิศระดับประเทศ
  2. กลุ่มโรงเรียนศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา
  3. กลุ่มศึกษานิเทศก์ ที่มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา

กิจกรรมในงาน

กิจกรรม ในปี 2559 เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ : “ร่วมสร้างวัฒนธรรมโรงเรียนพอเพียง”
ดำเนินการ 10 มิถุนายน 2559 – 12 มิถุนายน 2559
ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี จอมเทียน ชลบุรี

 
  • กิจกรรมต้อนรับสถานศึกษาพอเพียงที่ได้รับการประเมินจากกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ฯในปีนี้
  • Work Shop และเสวนาเรื่อง การสร้างวิสัยทัศน์ร่วมแก่โรงเรียนพอเพียง
  • การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
  • พิธีมอบโล่แก่โรงเรียนเจ้าของผลงานการปฏิบัติที่เป็นเลิศ ปี 2558

 
×