การคัดกรองและคัดเลือกรางวัลสูงสุดระดับชาติ สถานศึกษาพอเพียงที่มีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ

ที่มา

ในการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา ศูนย์สถานศึกษาพอเพียง มูลนิธิยุวสถิรคุณ ได้ประสานงานหน่วยงานภาคการศึกษาทุกหน่วยที่มีสถานศึกษาพอเพียงทั่วประเทศ คัดเลือกและส่งผลงานการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (สปล.) ของสถานศึกษาพอเพียง มาให้ศูนย์สถานศึกษาพอเพียงคัดกรองเป็นผลงานระดับภูมิภาคในเบื้องต้น ด้วยการคัดกรองจากเอกสาร และลงพื้นที่โรงเรียนดังกล่าว เพื่อประเมินสภาพจริงว่าจะสามารถนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาจัดการศึกษาทั้งระบบ (Whole School Approach) ตามที่ได้ส่งผลงานเข้ามา ต่อจากนั้นจะนำผลงานที่ผ่านการคัดกรองระดับภูมิภาคเข้าสู่เวทีระดับประเทศ ในเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา“รวมพลังเรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง” จะเป็นเวทีคัดเลือกรางวัลสูงสุดระดับชาติสถานศึกษาพอเพียงที่มีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ พร้อมกับเป็นเวทีพบปะแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างสถานศึกษาพอเพียง

วัตถุประสงค์

ศูนย์สถานศึกษาพอเพียง มูลนิธิยุวสถิรคุณ มุ่งหวังที่จะส่งเสริมให้ สถานศึกษาพอเพียงที่มีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ ได้มีการพัฒนา คุณภาพ มีความเข้มแข็งและเกิดความยั่งยืนในการคงสภาพความเป็นสถานศึกษาพอเพียง แต่ละแห่งต้องมีเป้าหมายให้เกิดความเข้มแข็งและ เป็นแบบอย่าง ซึ่งสถานศึกษาพอเพียงเกือบทุกแห่ง เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ สามารถเผยแพร่หลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว งานพัฒนาด้านต่างๆ และการพัฒนาตามแนวพระราชดำริของพระองค์ออกสู่ชุมชน ซึ่งต้องมีการคัดเลือกผลการปฏิบัติงานที่เป็นแบบอยางของการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถนำไปขยายผลให้เกิดความรู้ความเข้าใจ มีการนำไปใช้นำไปเผยแพร่สู่ชุมชนและสังคมด้วยความยั่งยืนต่อไป

คุณค่าและประโยชน์

การคัดกรองและคัดเลือกรางวัลสูงสุดระดับชาติสถานศึกษาพอเพียงที่มี ผลการปฏิบัติที่เปนเลิศ เกิดขึ้นเพื่อชวยขับเคลื่อนหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียงสูสถานศึกษา ตั้งแตป 2557 เปนตนมา และชวย สนับสนุนใหเกิดการขยายผลอยางมีประสิทธิภาพ ดวยการใหโรงเรียน ที่ไดรับการประกาศเปนสถานศึกษาพอเพียงแลว 21,126 แหง ทั่วประเทศ(ขอมูล ณ ป 2559) และมีศักยภาพเปนแหลงเรียนรูเกี่ยวกับการดำรงชีวิตอยูอยางพอเพียงและการจัดการศึกษาที่ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สามารถนำผลงานมาเปนแบบอยางให้แก่สถานศึกษาพอเพียงอื่นๆ รวมถึงชุมชนและสังคมในวงกวางได ผลงานการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการจัดการศึกษา จะตองสามารถปรากฏภาพความสำเร็จของสถานศึกษา ผูบริหาร สถานศึกษา บุคลากรของสถานศึกษา และผูเรียน โดยเฉพาะอยางยิ่งในดานผูเรียนนั้น จะตองมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปฏิบัติตนใหดำเนินชีวิตไดอยางสมดุลและ เพื่อยกระดับคุณภาพ ไมใหหยุดนิ่งหลังจากไดรับการประกาศเปนสถานศึกษาพอเพียงแลว

แบบย่อ

อ่านต่อ

 
 

ขั้นตอนการรับสมัคร

สถานศึกษาพอเพียงส่งเอกสารการสมัครที่ครบถ้วนไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่สังกัด โดยศูนย์สถานศึกษาพอเพียงจะประกาศรายละเอียดรับสมัครในช่วงประมาณเดือนมีนาคม-พฤษภาคม ของทุกปี

 

เกณฑ์การคัดเลือก

การคัดกรองผลงานของสถานศึกษาพอเพียงที่มีผลงานการปฏิบัติที่เป็นเลิศ ได้ปรับการพิจารณาเพื่อดูการขับเคลื่อนของโรงเรียนทั้งระบบ(Whole School Approach) ว่าจะต้องมีองค์รวมดีไม่แยกส่วน จึงให้ผู้บริหารโรงเรียนหรือ ครู หรือ นักเรียน ส่งผลงานที่มีส่วนร่วมขับเคลื่อนฯด้วยกันในการนำไปเป็นแบบอย่างของการดำเนินชีวิต และนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาไปขยายผลให้เกิดความรู้ความเข้าใจ นำไปใช้และขยายผลสู่ชุมชนสังคมด้วยความยั่งยืน

ขั้นตอนที่ 1: ดำเนินการคัดกรอง Best Practices ผลงานการปฏิบัติเป็นเลิศ ด้วยการอ่านเอกสารและ CD ว่าได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเข้าสู่สถานศึกษาอย่างไร

ชั้นตอนที่ 2: ลงพื้นที่ประเมินสภาพจริง เพื่อคัดกรองผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (BP) แบบมีส่วนร่วมทั้งโรงเรียน (Whole School Approach)

ขั้นตอนที่ 3: สรุปผลการคัดกรองผลงานการปฏิบัติที่เป็นเลิศระดับภูมิภาค และเชิญผู้ทีผ่านในระดับภูมิภาคเข้าสู่การคัดเลือกในขั้นตอนสุดท้ายด้วยการนำเสนอในเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับประเทศ “รวมพลังเรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง”เพื่อให้คัดเลือกเป็นผลงานระดับชาติประจำปี โดยในปี ๒๕๖๐ จะจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับประเทศ “รวมพลังเรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง”สัญจร ขึ้นในทุกภูมิภาคตลอดช่วงเดือนพฤศจิกายน จากนั้น จึงจะประกาศผลการคัดเลือกผลการปฺฏิบัติงานที่เป็นเลิศในระดับประเทศ ให้ทราบโดยทั่วกัน ทั้งนี้ การพิจารณาและการตัดสินผลการคัดเลือกผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศทุกขั้นตอน ถือเป็นอำนาจสิทธิ์ขาดของศูนย์สถานศึกษาพอเพียง มูลนิธิยุวสถิรคุณ และถือเป็นที่สุด
 

 
 

ผลการคัดเลือกปี 2560 คาดว่าจะประกาศต้นเดือนธันวาคม

ผลงานการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการจัดการศึกษา จะต้องสามารถปรากฎภาพความสำเร็จของสถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากรของสถานศึกษา และผู้เรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านผู้เรียนนั้น จะต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปฏิบัติตนให้ดำเนินชีวิตได้อย่างสมดุลและเพื่อยกระดับคุณภาพ ไม่ให้หยุดนิ่งหลังจากได้รับการประกาศเป็นสถานศึกษาพอเพียงแล้ว