ปฏิทินกิจกรรมพอเพียง

รวบรวมทุกกิจกรรม ทันทุกกิจกรรมใหม่ รวมพลังปลูกฝังแนวคิดยั่งยืนร่วมมือกันสู่การใช้ชีวิตในแบบพอเพียง

ประเภทกิจกรรม

เครือข่ายโรงเรียนพอเพียง
พัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้
โครงการทุนเศรษฐกิจพอเพียง
พัฒนาสื่อและเผยแพร่
ขับเคลื่อนหลัก ปศพพ.
ข่าวสำคัญ
พอเพียงสู่สากล