detail-img

ดร.ปรียานุช ธรรมปิยา เป็นวิทยากรในหัวข้อ "เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาที่ยั่งยืน"

detail-img
fjrigjwwe9r3YUVACT:ACTDETAIL1

           วันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม 2561 ดร.ปรียานุช ธรรมปิยา ผู้อำนวยการศูนย์สถานศึกษาพอเพียง มูลนิธิยุวสถิรคุณ เป็นวิทยากรในหัวข้อ "เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาที่ยั่งยืน" ในหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน รุ่นที่ 5 ให้กับผู้บริหารระดับสูง จำนวน 75 คน ณ สถาบันพระปกเกล้า ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ 80 พรรษา กรุงเทพมหานคร

detail-img
detail-img
detail-img

เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาที่ยั่งยืน

detail-img
detail-img
detail-img