detail-img

เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม - 14 สิงหาคม 2561

detail-img

          ศูนย์สถานศึกษาพอเพียง มูลนิธิยุวสถิรคุณ ขอประชาสัมพันธ์ข้อมูลการสมัครรับการคัดเลือกเป็น รางวัลสูงสุดระดับชาติ สถานศึกษาพอเพียงที่มีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและหลักนิติธรรม” ปี 2561 โดยได้มีการเปิดตัว ครั้งแรก ในการฝึกอบรมผู้บริหารหลักสูตร “รัตนโกสินทร์พอเพียง” เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา มีหลายท่านสงสัยว่ารางวัลสูงสุดระดับชาติ ปี 2561 แตกต่างจากปีที่ผ่านมาอย่างไร เรามาทำความรู้จักกันเลยค่ะ รายละเอียดมีดังต่อไปนี้

           ในปี 2560 มูลนิธิยุวสถิรคุณ ได้ร่วมลงนามใน “บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการขับเคลื่อนการน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สังคมแห่งการพัฒนาที่ยั่งยืน” กับ 3 หน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานอัยการสูงสุด สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย และมูลนิธิมั่นพัฒนา ดังนั้น ศูนย์สถานศึกษาพอเพียง มูลนิธิยุวสถิรคุณ จึงได้กำหนดให้ปี 2561 เป็นปีแห่งการค้นหาตัวอย่างสถานศึกษาที่มีการน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและหลักนิติธรรมไปใช้ในการดำเนินกิจกรรมหรือโครงการต่างๆ ที่เห็นผลอย่างชัดเจน เพื่อเป็นแบบอย่างให้กับสถานศึกษาพอเพียงทั่วประเทศ ที่จะส่งผลงานเพื่อรับการคัดเลือกเป็น สถานศึกษาพอเพียงที่มีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (สปล.) “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและหลักนิติธรรม” ในปีต่อๆ ไป

            ศูนย์สถานศึกษาพอเพียง (ศสพ.) มูลนิธิยุวสถิรคุณ ได้ร่วมกับ สำนักงานกิจการและโครงการในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา (สพภ.) สำนักงานอัยการสูงสุด กำหนดจัดการคัดเลือกสถานศึกษาพอเพียงที่มีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (สปล.) “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและหลักนิติธรรม” ปี 2561 ซึ่งเป็นรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้น โดยมุ่งหวังที่จะส่งเสริมให้สถานศึกษาที่เป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา และสถานศึกษาพอเพียงที่มีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ ระดับประเทศ เป็นแกนนำในการนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงผนวกกับหลักนิติธรรม ไปปฏิบัติในกิจวัตรประจำวัน และจัดการศึกษาในสถานศึกษา จนเกิดวัฒนธรรมการเคารพกฎ กติกาและใช้ชีวิต “อยู่อย่างพอเพียง” ตลอดจนสามารถขยายผลสู่ชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน

ศูนย์สถานศึกษาพอเพียง ได้รวบรวมข้อมูลและตัวอย่างเพื่อเป็นแนวทางในการจัดทำผลงาน ดังนี้

1. คู่มือการคัดเลือกฯ

2. คลิปวีดิทัศน์ ดร.ปรียานุช ธรรมปิยา วิทยาการ งานเสวนาวิชาการเพื่อนำเสนอระบบป้องกันและแก้ไขความรุนแรงที่เกิดขึ้นกับผู้หญิง เด็กและผู้ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัว

3. คลิปวีดิทัศน์ ดร.ปรียานุช ธรรมปิยา บรรยายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างละเอียด  ณ ค่ายนักเรียนแกนนำปรัชญาพอเพียงสู่หลักนิติธรรม ระดับประเทศ

4. ตัวอย่างกรณีศึกษา การใช้ "ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและหลักนิติธรรม" เพื่อแก้ปัญหาการกลั่นแกล้งรังแกกันในโรงเรียนอย่างยั่งยืน และ การใช้ "ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและหลักนิติธรรม" เพื่อแก้ปัญหาการมาโรงเรียนสายของนักเรียนอย่างยั่งยืน

ท่านสามารถดาวน์โหลดคู่มือการคัดเลือกฯ และคลิปวีดิทัศน์ที่เกี่ยวข้องได้จากไฟล์ด้านล่างค่ะ 

ทางศูนย์สถานศึกษาพอเพียงจะเริ่มเปิดรับสมัครในระหว่างวันที่ ๑ กรกฎาคม – ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ นี้

ข้อมูลประกอบ

    

ตัวอย่างการส่งผลงาน BP แบบที่ 1