detail-img

มีจุดประสงค์เพื่อให้นักเรียนทุนฯ นำเสนอผลการดำเนินโครงงานสืบสานพระราชปณิธานที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมที่ได้จัดทำขึ้นใน 4 ภูมิภาค

detail-img
fjrigjwwe9r3YUVACT:ACTDETAIL1

            ศูนย์สถานศึกษาพอเพียง มูลนิธิยุวสถิรคุณ จัด "ค่ายนำเสนอผลการดำเนินโครงงานสืบสานพระราชปณิธานที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม" และปัจฉิมนิเทศ นักเรียนทุนเศรษฐกิจ รุ่นที่ 4 วันที่ 30 มี.ค.- 2 เม.ย.61 ณ วัดป่าธรรมานุรักษ์ จ.ระยอง โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้นักเรียนทุนฯ นำเสนอผลการดำเนินโครงงานสืบสานพระราชปณิธานที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมที่ได้จัดทำขึ้นใน 4 ภูมิภาค เมื่อปีที่แล้ว ณ วัดป่าธรรมานุรักษ์ จ.ระยอง ประกอบด้วย 1. โครงงาน "รวมพลังน้องพี่สร้างสรรค์สื่อที่ดีสู่พื้นที่หนองหมากเฒ่าพอเพียง" ลงพื้นที่ ณ โครงการฟาร์มตัวอย่างหนองหมากเฒ่าตามพระราชดำริฯ จ.สกลนคร 2. โครงงาน "รวมพลังเยาวชนพอเพียง สานต่อที่พ่อทำ" ลงพื้นที่ ณ โรงเรียนบ้านหาดเค็ด จ.น่าน 3. โครงงาน "สื่อสร้างสรรค์ ปลูกฝังความพอเพียง เรียนรู้ลุ่มน้ำปากพนัง"ลงพื้นที่ ณ โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.นครศรีธรรมราช และ 4. โครงงาน "ชุดสื่อประกอบการเรียนรู้ น้อมนำสู่ความพอเพียง" ลงพื้นที่ ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.เชียงใหม่

           กิจกรรมประกอบด้วย ดร.ปรียานุช ธรรมปิยา ผู้อำนวยการศูนย์สถานศึกษาพอเพียง มูลนิธิยุวสถิรคุณและคณะกรรมการทุนเศรษฐกิจพอเพียงพบปะและให้โอวาทกับนักเรียนทุนเศรษฐกิจพอเพียง รุ่นที่ 4 นอกจากนี้ นักเรียนทุนฯ ยังได้สวดมนต์ ปฏิบัติธรรม ภาวนา ฝึกการเจริญสติ

           การเข้าค่ายในครั้งนี้นอกจากจะนำเสนอโครงงานดังกล่าวแล้วยังเป็นการปัจฉิมนิเทศให้กับ ทพพ.4 ซึ่งตลอดระยะเวลาการเป็ยนักเรียนทุนฯ น้องๆ ได้สะท้อนสิ่งที่ได้จากการเป็นนักเรียนทุนฯ สรุปได้ว่า ได้รับโอกาสในการเรียนรู้หลัก ปศพพ.อย่างถูกต้อง ฝึกการอยู่ร่วมกับผู้อื่นจากการลงพื้นที่ชุมชน ได้เรียนรู้แก่นแท้ของธรรมะจากการปฏิบัติธรรม ภาวนา รวมทั้งได้ฝึกทักษะต่างๆ เพื่อการพัฒนาตนเอง เป็นต้น และต่อจากนี้ สิ่งที่ตั้งใจจะไปทำต่อคือ ทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุด ใช้ความรู้ความสามารถที่มีในวิชาชีพขยายผลหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงต่อไปโดยคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญ

 

detail-img
detail-img
detail-img

นักเรียนทุนเศรษฐกิจ รุ่นที่ 4

detail-img
detail-img
detail-img