detail-img

ศูนย์สถานศึกษาพอเพียง มูลนิธิยุวสถิรคุณ จัดการฝึกอบรมวิทยากรหลักสูตรการเงินพอเพียง "เด็กไทยอุปนิสัยพอเพียง" ระหว่างวันศุกร์ที่ 13 – วันพุธที่ 18 ตุลาคม 2560 ณ โรงแรมสามพราน ริเวอร์ไซต์ จังหวัดนครปฐม

detail-img
fjrigjwwe9r3YUVACT:ACTDETAIL1

ศสพ.จัดอบรม Train the Trainer วิทยากรหลักสูตรการเงินพอเพียง "เด็กไทยอุปนิสัยพอเพียง" 
         ศูนย์สถานศึกษาพอเพียง มูลนิธิยุวสถิรคุณ จัดการฝึกอบรมวิทยากรหลักสูตรการเงินพอเพียง "เด็กไทยอุปนิสัยพอเพียง" ระหว่างวันศุกร์ที่ 13 – วันพุธที่ 18 ตุลาคม 2560 ณ โรงแรมสามพราน ริเวอร์ไซต์ จังหวัดนครปฐม โดยมีจุดประสงค์เพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้เยาวชนไทยมีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะการบริหารจัดการการเงินตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่เหมาะสมกับนักเรียนในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา รวมทั้งนำไปใช้จัดการเรียนการสอนได้จริงในชั้นเรียน และเมื่อวันเสาร์ที่ 13 ตุลาคม 2560 ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ศูนย์สถานศึกษาพอเพียงได้จัดพิธีน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ศูนย์สถานศึกษาพอเพียง และผู้เข้าร่วมอบรมยืนสงบนิ่งเป็นเวลา 89 วินาที ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ วันเสาร์ที่ 14 – วันอังคารที่ 17 ตุลาคม 2560 กิจกรรมในการอบรมหลักสูตรการเงินพอเพียง "เด็กไทยอุปนิสัยพอเพียง" นี้ ผู้เข้าร่วมอบรมได้นำเสนอผลจากการสอนหลักสูตรการเงินพอเพียงในแต่ละระดับชั้น ตั้งแต่ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยได้รับคำแนะนำจาก ดร.ปรียานุช ธรรมปิยา ผู้อำนวยการศูนย์สถานศึกษาพอเพียง มูลนิธิยุวสถิรคุณ ดร.อัจฉรา โยมสินธุ์ ผู้เชี่ยวชาญเรื่องการจัดการการเงินตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงร่วมวิพากษ์เพื่อช่วยกันปรับหลักสูตรให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น
           นอกจากนี้ อีกหนึ่งกิจกรรมที่สำคัญคือ “การปลูกฝังคุณธรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ซึ่งได้รับเมตตาจากพระหลวงพ่อสุธีร์ ชาคโร เทศน์อบรมเรื่อง“การปลูกฝังคุณธรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ซึ่งผู้เข้าร่วมอบรมได้สวดมนต์ทำวัตรเย็น นั่งภาวนา เพื่อฝึกสติให้พร้อมที่จะเรียนรู้และพัฒนาหลักสูตรการเงินพอเพียงให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
           วันอังคารที่ 17 ตุลาคม 2560 วันสุดท้ายของการอบรม ดร.ปรียานุช ธรรมปิยา ผู้อำนวยการศูนย์สถานศึกษาพอเพียง มูลนิธิยุวสถิรคุณ ได้มอบวุฒิบัตร “วิทยากรหลักสูตรการเงินพอเพียง” จำนวน 55 คน และกล่าวปิดงาน

ดาวน์โหลด

รูปภาพเกียรติบัตร คลิกที่นี่

detail-img
detail-img
detail-img

Train the Trainer

detail-img
detail-img
detail-img