detail-img

ดร.อัจฉรา โยมสินธุ์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรหลักในการบรรยายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

detail-img

ศสพ.ขยายผลหลัก ปศพพ. ให้กับเยาวชนในงาน“กรุงไทย ต้นกล้าสีขาว ปีที่ 11”
    วันอาทิตย์ที่ 6 ส.ค.2560 (เมื่อวานนี้) ศูนย์สถานศึกษาพอเพียง มูลนิธิยุวสถิรคุณร่วมกับธนาคารกรุงไทย จัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับเยาวชนภายใต้แนวคิด “ร่วมสร้างสรรค์โครงการพลิกฟื้นชุมชนด้วยวิถีเศรษฐกิจพอเพียง” ในงาน “โครงการกรุงไทย ต้นกล้าสีขาว ปีที่ 11" เพื่อให้ความรู้และขยายผลหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้กับเยาวชน ณ โรงแรม วินเซอร์ สวีทส์ กรุงเทพฯ 
    ในงานนี้ ดร.อัจฉรา โยมสินธุ์ เป็นวิทยากรหลักในการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง นอกจากนี้ นักเรียนทุนเศรษฐกิจพอเพียง จิตอาสา รุ่นที่ 5 และรุ่นที่ 6 ได้ช่วยน้องๆ ซึ่งเป็นเยาวชนที่ส่งโครงการพัฒนาชุมชนภายใต้แนวคิดดังกล่าวแต่ละกลุ่มถอดบทเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 2 3 4 ด้วย โดยมีเยาวชนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ เข้าร่วม ทั้งหมด 180 คน แบ่งเป็น 30 ทีม จาก 29 โรงเรียน

detail-img
detail-img
detail-img

โครงงานกรุงไทยต้นกล้าสีขาว ปีที่ 11

detail-img
detail-img
detail-img