detail-img

นักเรียนทุนเศรษฐกิจพอเพียง รุ่นที่ 5

detail-img

     ทพพ.5 นำเสนอชิ้นงานผลการเรียนรู้จาก "ค่ายฝึกปฏิบัติงานสืบสานการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ" ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ
------------------
     วันที่ 12 ก.ค.2560 นักเรียนทุนเศรษฐกิจพอเพียง รุ่นที่ 5 นำเสนอชิ้นงานผลการเรียนรู้จาก "ค่ายฝึกปฏิบัติงานสืบสานการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ" ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ จ.จันทบุรี การนำเสนอแบ่งเป็น 4 กลุ่ม โดยร้อยเรียงเรื่องราวความเป็นมาการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ "จากภูเขาสู่ทะเล" ซึ่งโจทย์การนำเสนอผลงาน มี 4 หัวข้อ ดังนี้ คือ
กลุ่มที่ 1 การพัฒนาตามแนวพระราชดำริที่อ่าวคุ้งกระเบนช่วยรักษาสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมบริเวณอ่าวไทยและมหาสมุทรอย่างไร
กลุ่มที่ 2 การอนุรักษ์ตามแนวพระราชดำริทำให้เกิดผลอย่างยั่งยืน เชื่อมโยงกับหลักปศพพ.และSDGs อย่างไร
กลุ่มที่ 3 ในฐานะของนักเรียนทุนฯ ซึ่งเป็นคนรุ่นใหม่จะช่วยกันสืบสานพระราชปณิธานได้อย่างไรบ้าง
กลุ่มที่ 4 ชุมชน โรงเรียน มหาวิทยาลัยจะขยายผลการพัฒนาตามแนวพระราชดำริที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ ที่สนองพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 อย่างไร
     ซึ่งนักเรียนทุนฯ สามารถจัดทำชิ้นงานและนำเสนอได้อย่างสร้างสรรค์และเกิดประโยชน์กับพื้นที่ได้เป็นอย่างมาก
     ในงานนี้ ดร.ปรียานุช ธรรมปิยา ผู้อำนวยการศูนย์สถานศึกษาพอเพียง คุณสุภาภรณ์ ตรีแสน ผู้แทนจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ และแขกผู้มีเกียรติจากสำนักงานกิจการและโครงการในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ร่วมรับฟังการนำเสนอของนักเรียนทุนฯ อย่างชื่นชม 
     หลังจากนี้ ทพพ.5 จะนำชิ้นงานมอบให้กับศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อไป

detail-img
detail-img
detail-img

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ จ.จันทบุรี

detail-img
detail-img
detail-img