detail-img

นักเรียนทุนเศรษฐกิจพอเพียง รุ่นที่ 5

detail-img

         ฝ่ายทุนเศรษฐกิจพอเพียง ศูนย์สถานศึกษาพอเพียง มูลนิธิยุวสถิรคุณจัด "ค่ายฝึกปฏิบัติงานสืบสานการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ" นักเรียนทุนเศรษฐกิจพอเพียง รุ่นที่ 5 การจัดค่ายครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อให้นักเรียนทุนฯ เรียนรู้การพัฒนาตามแนวพระราชดำริตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างเจาะลึก รวมทั้งพัฒนาศักยภาพของนักเรียนทุนฯ ให้สามารถเป็นวิทยากรแกนนำขยายผลความรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสืบสานพระราชปณิธานของรัชกาลที่ 9 และสนองพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของรัชกาลที่ 10 ซึ่งเป็นสิ่งที่นักเรียนทุนเศรษฐกิจพอเพียงทุกคนตระหนักและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้
        ซึ่งการจัดค่ายครั้งนี้มี 2 ช่วง คือ ช่วงที่ 1 วันที่ 30 มิ.ย-2 ก.ค.60 ณ วัดป่าธรรมานุรักษ์ จ.ระยอง กิจกรรมประกอบด้วยการทบทวนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สวดมนต์ ภาวนา ฝึกสติเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนทุนฯ ก่อนการลงพื้นที่จริง ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.จันทบุรี
        ช่วงที่ 2 วันที่ 2-16 ก.ค.60 ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ จ.จันทบุรี นักเรียนทุนฯ ลงพื้นที่ศึกษาฐานเรียนรู้ต่างๆ ภายในศูนย์ฯ ฝึกทักษะการคิด วิเคราะห์เชื่อมโยงกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลักการทรงงาน ซึ่งโจทย์ที่นักเรียนทุนฯ จะต้องช่วยกันคิดในค่ายครั้งนี้คือ "save the ocean" ซึ่งปัจจุบันประเทศไทย รวมทั้งอีกหลายประเทศกำลังเผชิญกับปัญหาเรื่องความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อมทางทะเล ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศทางทะเลเป็นวงกว้าง เป็นปัญหาระดับสากลที่ต้องเร่งช่วยกันแก้ไข

detail-img
detail-img
detail-img

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ จ.จันทบุรี

detail-img
detail-img
detail-img