detail-img

นักเรียนทุนเศรษฐกิจพอเพียง รุ่นที่ 6 นำเสนอผลงานการเรียนรู้จากค่ายฯ ครั้งนี้ ในหลายรูปแบบอย่างสร้างสรรค์ เช่น โมเดลสื่อการเรียนรู้ วีดีโอคลิป และหนังสือป๊อบ - อัพ

detail-img

           วันที่ 18 มิ.ย. 2560 ดร.ปรียานุช ธรรมปิยา ผู้อำนวยการศูนย์สถานศึกษาพอเพียง มูลนิธิยุวสถิรคุณ และแขกผู้มีเกียรติ คุณสุภาภรณ์ ตรีแสน ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ คุณผาณิต เกิดโชคชัย  ที่ปรึกษาศูนย์สถานศึกษาพอเพียง อ.วีณา อัครธรรม อ.แน่งน้อย พัวพัฒนกุล ดร.อัจฉรา โยมสินธุ์ คณะทำงานทุนเศรษฐกิจพอเพียง ดร.ภริดา ภู่ศิริ เจ้าหน้าที่จากโครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา Dr.IAN DAVID SMITH นักวิชาการด้านจิตวิทยาการศึกษา คุณหญิงผกาพันธ์ เทหะมาศ ผู้อำนวยการวังไกลกังวล นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจากนักวิชาการจากหน่วยงานที่มีชื่อเสียง เช่น ผศ.ดร.มลฤดี สระฎัน อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยมหิดล และผอ.ประทีป เมืองงาม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหุบกระพง จ.เพชรบุรี รวมถึงเจ้าหน้าที่ฐานการเรียนรู้ โครงการชั่งหัวมันฯ รับฟังการนำเสนอผลงานการเรียนรู้ของนักเรียนทุนเศรษฐกิจพอเพียง รุ่นที่ 6 ในวันสุดท้ายของ "ค่ายเรียนรู้การพัฒนาในพื้นที่ชุมชนชนบท" ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 8 – 18 มิถุนายน 2560 ณ โครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ จ.เพชรบุรี  
            นักเรียนทุนเศรษฐกิจพอเพียง รุ่นที่ 6 นำเสนอผลงานการเรียนรู้จากค่ายฯ ครั้งนี้ ในหลายรูปแบบอย่างสร้างสรรค์ เช่น โมเดลสื่อการเรียนรู้ วีดีโอคลิป และหนังสือป๊อบ - อัพ เป็นต้น โดยมีเนื้อหาให้ความรู้ และเชื่อมโยงหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับฐานการเรียนรู้ที่นักเรียนทุนฯ ลงพื้นที่ศึกษา แบ่งเป็น 7 กลุ่ม คือ 1.กลุ่มภาพรวมของโครงการชั่งหัวมันฯ  2.กลุ่มปศุสัตว์  3.กลุ่มพืชผักสวนครัว 4.กลุ่มพืชไร่ 5.กลุ่มพืชสวน-ไม้ผล 6.กลุ่มบรรจุภัณฑ์ และ7.กลุ่มศูนย์เรียนรู้ทางการเกษตรเขากระปุกฯ นักเรียนทุนฯ จัดทำสื่อการเรียนรู้เหล่านี้เพื่อถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้ที่มาศึกษาให้เข้าใจในเนื้อหาของฐานรวมทั้งหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รวมทั้งเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน 17 เป้าหมาย ขององค์การสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals - SDGs) ซึ่งหลังจากการนำเสนอแล้ว นักเรียนทุนฯ ได้มอบผลงานที่จัดทำขึ้นนี้ให้กับโครงการชั่งหัวมันฯ โดยมีคุณสมยศ สาระเพชร นักวิชาการเกษตรโครงการชั่งหัวมันฯ รับมอบผลงานจากนักเรียนทุนฯ ทั้ง 7 กลุ่มเพื่อเป็นประโยชน์ต่อไป

detail-img
detail-img
detail-img

โครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ จ.เพชรบุรี

detail-img
detail-img
detail-img