detail-img

เจ้าหน้าที่โครงการโรงเรียนประชารัฐ บริษัทเซ็นทรัล กรุ๊ป จำกัด ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนเพื่อขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา ณ โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ จ.ฉะเชิงเทรา

detail-img

          วันที่ ๑๕ มิ.ย.๖๐ เจ้าหน้าที่โครงการโรงเรียนประชารัฐ บริษัทเซ็นทรัล กรุ๊ป จำกัด ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนเพื่อขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา ณ โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ จ.ฉะเชิงเทรา ซึ่งโรงเรียนบ้านหนองใหญ่ เป็นศูนย์เรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา (ศรร.) ในปี ๒๕๕๙ 
          กิจกรรมในช่วงเช้า นายทรงศักดิ์ พิทักษ์มงคล ผู้อำนวยการโรงเรียน กล่าวต้อนรับ หลังจากนั้น ดร.ปรียานุช ธรรมปิยา ผู้อำนวยการศูนย์สถานศึกษาพอเพียง มูลนิธิยุวสถิรคุณ บรรยายให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ๒ ๓ ๔ ให้กับผู้มาศึกษาดูงาน ก่อนที่จะลงฐานการเรียนรู้ โดยหลังจากรับฟังการบรรยายคณะศึกษาดูงานจากบริษัท เซ็นทรัล กรุ๊ป เยี่ยมชมฐานการเรียนรู้ทั้ง ๔ ฐาน คือ ฐานขยะรีไซเคิล ฐานเพาะเห็ด ฐานการเรียนรู้ชุมชน และฐานป่าไม้-สมุนไพร
         หลังจากที่ได้ลงฐานเรียนรู้ทั้ง ๔ ฐาน คณะศึกษาดูงานจากบริษัท เซ็นทรัล กรุ๊ป จำกัด ได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สรุปข้อหารือเพื่อกำหนดทิศทางในขั้นตอนต่อไป ซึ่งเสียงสะท้อนจากคณะศึกษาดูงานฯ ในวันนี้สะท้อนว่า จากการฟังบรรยายและการลงฐานเรียนรู้ทำให้เข้าใจในเรื่องของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมากขึ้นว่าเป็นแนวทางและหลักคิดที่สามารถนำไปใช้ในชีวิตได้ทุกเรื่อง และจะนำไปขยายผลให้กับโรงเรียนประชารัฐในเครือบริษัท เซ็นทรัล กรุ๊ป ต่อไป
        นับเป็นอีกหนึ่งโครงการที่ศูนย์สถานศึกษาพอเพียง มูลนิธิยุวสถิรคุณได้มีส่วนร่วมเพื่อขยายผลหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้กับภาคธุรกิจเอกชน

detail-img
detail-img
detail-img

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่

detail-img
detail-img
detail-img