detail-img

โครงการพัฒนาสมรรถนะพระสอนศีลธรรมตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

detail-img

วันนี้  (29 พ.ค. 60) ดร.ปรียานุช ธรรมปิยา ผู้อำนวยการศูนย์สถานศึกษาพอเพียง ได้บรรยายพิเศษ หัวข้อ "แนวทางการนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปจัดการศีกษาในสถานศึกษา" ให้กับพระสอนศีลธรรม ในโครงการพัฒนาสมรรถนะพระสอนศีลธรรมตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประมาณ 1200 รูป ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา

ดาวน์โหลดเอกสาร

1. Power Point ดร.ปรียานุช ธรรมปิยา คลิก

2. ใบงานที่ 1 บุคคล คลิก

detail-img
detail-img
detail-img
detail-img