detail-img

โดยมีเป้าหมายสำคัญเพื่อร่วมกันพิจารณาและพัฒนาโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนประชารัฐในเครือข่ายของเอสซีจีทั้ง 40 แห่งให้เกิด "ประโยชน์สูงสุด" ต่อเด็กนักเรียน โรงเรียน ชุมชน "อย่างยั่งยืน"

detail-img

   ศูนย์สถานศึกษาพอเพียง มูลนิธิยุวสถิรคุณร่วมมือกับเอสซีจีจัดประชุม "การพิจารณาโครงการพัฒนา โรงเรียนประชารัฐ-เอสซีจี" ระหว่างวันที่ 19-21 พ.ค.60 ณ โรงแรมอมารี แอร์พอร์ท กรุงเทพฯ โดยมีเป้าหมายสำคัญเพื่อร่วมกันพิจารณาและพัฒนาโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนประชารัฐในเครือข่ายของเอสซีจีทั้ง 40 แห่งให้เกิด "ประโยชน์สูงสุด" ต่อเด็กนักเรียน โรงเรียน ชุมชน "อย่างยั่งยืน" ตาม "หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" ซึ่งมีภาคเอกชนคือบริษัทเอสซีจี ให้การสนับสนุน
    กิจกรรมในสามวันนี้ ศูนย์สถานศึกษาพอเพียงได้เป็นที่ปรึกษาให้กับ School Parter ของเอสซีจีซึ่งเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนโครงการต่างๆ ร่วมกับโรงเรียน โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิจากโรงเรียนพอเพียงเครือข่าย ทั้ง ศรร. และ สปล. คอยให้คำปรึกษา 
    นอกจากนี้ กิจกรรมที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ ได้สร้างทิศทางใหม่ในการสนับสนุนภาคการศึกษา โดยได้รับความร่วมมือจากภาคเอกชนที่ลงไปเป็นพี่เลี้ยงและพร้อมที่จะผลักดันให้โรงเรียนพัฒนาเป็น"โรงเรียนพอเพียงต้นแบบ" ต่อไป

detail-img
detail-img
detail-img

เอสซีจี โรงเรียนประชารัฐ

detail-img
detail-img
detail-img