detail-img

โดยให้ครูสามารถนำหลักสูตรที่ร่วมกันคิดนี้ไปสอนนักเรียนให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ของเด็กในแต่ละระดับชั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเน้น “ปลูกฝัง” “บ่มเพาะ” ให้นักเรียน “เห็นคุณค่าของเงิน”

detail-img

ศูนย์สถานศึกษาพอเพียง มูลนิธิยุวสถิรคุณ จัด "โครงการพัฒนาหลักสูตรการเงินพอเพียง" ระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๓ เมษายน ๒๕๖๐ ณ วัดป่าเหล่ากกหุ่ง จ.ขอนแก่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาหลักสูตรการเงินพอเพียง โดยให้ครูสามารถนำหลักสูตรที่ร่วมกันคิดนี้ไปสอนนักเรียนให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ของเด็กในแต่ละระดับชั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ  โดยเน้น “ปลูกฝัง” “บ่มเพาะ” ให้นักเรียน “เห็นคุณค่าของเงิน” ซึ่งการเขียนหลักสูตรครั้งนี้แบ่งเป็น ๔ ช่วงชั้นคือ ระดับประถมศึกษาตอนต้น ประถมศึกษาตอนปลาย มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งการเขียนแผนในแต่ละช่วงชั้นนั้นจะเน้นให้เกิดการส่งต่อความรู้ให้สอดคล้องและเชื่อมโยง

detail-img
detail-img
detail-img

ศูนย์สถานศึกษาพอเพียง มูลนิธิยุวสถิรคุณ

detail-img
detail-img
detail-img