detail-img

แก่นักเรียนโรงเรียนมัธยมวัดสระเกศ กรุงเทพมหานคร

detail-img

วันที่ 3 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา คุณลุงธีรเชษฐ์ ป้องจันมณีสกุล ผู้ประสานงานภาคกลาง ศูนย์สถานศึกษาพอเพียง ทีมงานภาคกลาง และนักเรียนทุนเศรษฐกิจพอเพียงจิตอาสา เข้ามาช่วยบ่มเพาะความรู้ ความเข้าใจเรื่องหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่นักเรียนโรงเรียนมัธยมวัดสระเกศ กรุงเทพมหานคร ในโครงการพัฒนาโรงเรียนตามแนวทางมูลนิธิยุวสถิรคุณ ปี 2560 เพื่อพัฒนาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านคุณภาพการศึกษา คุณธรรม และการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้อย่างมีประสิทธิภาพ

detail-img
detail-img
detail-img

ช่วยกันสร้างคนดีให้กับบ้านเมือง

detail-img
detail-img
detail-img