detail-img

ห้องสมุดของศูนย์สถานศึกษาพอเพียง

detail-img

        ขอเชิญชวนทุกท่านมาเยี่ยมชม “ห้องสมุดของศูนย์สถานศึกษาพอเพียง” ที่มีสื่อหลากหลายเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการนำไปประยุกต์ใช้ ในรูปแบบหนังสือ ซีดี แผ่นพับ ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ งานวิจัยเศรษฐกิจพอเพียงรวมทั้งสื่อเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ พระบรมราโชวาท พระราชกรณียกิจ หลักการทรงงาน และแหล่งเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ ตลอดจนหนังสือความรู้ทั่วไปที่เป็นประโยชน์อีกมากมาย โดยเปิดให้บริการวันจันทร์ - วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 09.30 -16.30 น. ยกเว้นวันหยุดราชการ วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดของมูลนิธิยุวสถิรคุณ ยินดีต้อนรับทุกท่านครับ

detail-img
detail-img
detail-img

ห้องสมุดของศูนย์สถานศึกษาพอเพียง

detail-img
detail-img
detail-img