detail-img

Thailand and the Sustainable Development Goals

detail-img

         วันที่ ๑๗ ม.ค.๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น. ดร.ปรียานุช ธรรมปิยา ผู้อำนวยการศูนย์สถานศึกษาพอเพียง มูลนิธิยุวสถิรคุณ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์สถานศึกษาพอเพียง ร่วมงานเปิดตัวหนังสือ “A Call to Action: Thailand and the Sustainable Development Goals” ซึ่งเป็นหนังสือที่ถ่ายทอดแนวคิดและเส้นทางการพัฒนาของประเทศไทยอย่างเป็นรูปธรรมสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ๑๗ ประการ ในปี ๒๕๗๓ ตามที่องค์การสหประชาชาติได้กำหนดไว้ ณ โรงแรมสยามเคมปินสกี้   
         ภายในงานเริ่มด้วยการกล่าวต้อนรับและเปิดงานโดย ดร.จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา ประธานมูลนิธิมั่นพัฒนา ในครั้งนี้ ดร.ปรียานุช ธรรมปิยา ผู้อำนวยการศูนย์สถานศึกษาพอเพียง มูลนิธิยุวสถิรคุณ ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรบนเวทีเสวนา พร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาอื่นๆ อีกหลายท่าน ดร.ปรียานุช กล่าวเป็นคำถามอย่างน่าสนใจว่า “ทำไมเราต้องสนใจเรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืน” เหตุผลเพราะ “เราไม่ได้อยู่คนเดียวในโลก ดังนั้น การพัฒนาจึงต้องเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญ” ดร.ปรียานุช เป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญท่านหนึ่งในการถ่ายทอดเรื่องราวของเนื้อหาในหนังสือเล่มนี้ โดยอธิบายให้เห็นว่าโครงการในพระราชดำริต่างๆ นั้นน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้อย่างไรให้บรรลุเป้าหมาย และสามารถนำไปใช้จริงในทางปฏิบัติกับทุกบริบท มิได้จำกัดที่ด้านเกษตรกรรมเพียงอย่างเดียว ซึ่งประเทศไทยสามารถเป็นตัวอย่างของการพัฒนาที่ยั่งยืนให้กับต่างชาติได้ 
         เนื้อหาของหนังสือเล่มนี้ยังกล่าวถึงผลการดำเนินงาน  ความสำเร็จด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทยในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมา โดยใช้องค์ความรู้ด้านการพัฒนาตามแนวทาง “ศาสตร์พระราชา” และ “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ซึ่งเห็นเป็นรูปธรรมได้จากความสำเร็จของโครงการตามแนวพระราชดำริต่างๆ ของในหลวงรัชกาลที่ ๙ ที่เชื่อมโยงกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน ๑๗ เป้าหมายขององค์การสหประชาชาติ
          นอกจากนี้ การดำเนินงานของศูนย์สถานศึกษาพอเพียง มูลนิธิยุวสถิรคุณ ก็ได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการพัฒนาบุคลากร พัฒนาการดำเนินงาน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างมี “คุณภาพ” “เข้มแข็ง” และ “ยั่งยืน”

Cr. อคัมย์สิริ รายงาน

detail-img
detail-img
detail-img

Thailand and the Sustainable Development Goals

detail-img
detail-img
detail-img