detail-img

อาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัย Kwansai Gakuin University ประเทศญี่ปุ่น

detail-img
fjrigjwwe9r3YUVACT:ACTDETAIL1

         วันพฤหัสบดีที่ ๖ ก.ย.๖๑ อาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัย Kwansai Gakuin University ประเทศญี่ปุ่น เดินทางมาศึกษาดูงานเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.ฉะเชิงเทรา โดยรับฟังบรรยายและลงพื้นที่ฐานการเรียนรู้ต่างๆ เพื่อศึกษาการพัฒนาตามแนวพระราชดำริปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีดร.ปรียานุช ธรรมปิยา ผู้อำนวยการศูนย์สถานศึกษาพอเพียง มูลนิธิยุวสถิรคุณและดร.มลฤดี สระฏัน นักวิชาการศูนย์สถานศึกษาพอเพียงได้ช่วยบรรยายให้ความรู้เพิ่มเติม

         ช่วงบ่าย เดินทางไปศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ จ.ฉะเชิงเทรา โดยศึกษาฐานเรียนรู้ต่างๆ ของโรงเรียน เช่น ฐานขยะรีไซเคิล ฐานการเลี้ยงไก่ไข่ ฐานจุลินทรีย์ชีวภาพ ฐานการแปรรูปผลิตภัณฑ์ เป็นต้น จากนั้นรับฟังบรรยายสรุป ซึ่งการศึกษาดูงานในครั้งนี้ ได้รับการต้อนรับจากนายทรงศักดิ์ พิทักษ์มงคล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองใหญ่ คณะครูและนักเรียนอย่างอบอุ่น

detail-img
detail-img
detail-img

พอเพียงสู่สากล

detail-img
detail-img
detail-img