detail-img

ศูนย์สถานศึกษาพอเพียง มูลนิธิยุวสถิรคุณ และเซ็นทรัล กรุ๊ป ร่วมกันจัดการฝึกอบรม "การจัดการศึกษาเพื่อบ่มเพาะคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง"

detail-img
fjrigjwwe9r3YUVACT:ACTDETAIL1

         ศูนย์สถานศึกษาพอเพียง มูลนิธิยุวสถิรคุณ และเซ็นทรัล กรุ๊ป ร่วมกันจัดการฝึกอบรม "การจัดการศึกษาเพื่อบ่มเพาะคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง" วันที่ ๒๐ - ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ การฝึกอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้กับผู้อำนวยการและครูจากโรงเรียนเครือข่ายประชารัฐและโรงเรียนเครือข่ายจากเซ็นทรัล กรุ๊ป รวม ๒๕ โรงเรียน กิจกรรมประกอบด้วย วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๖๑ ดร.ปรียานุช ธรรมปิยา ผู้อำนวยการศูนย์สถานศึกษาพอเพียง มูลนิธิยุวสถิรคุณ เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม "การจัดการศึกษาเพื่อบ่มเพาะคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง" หลังจากนั้น ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้เรียนรู้และทบทวนการถอดบทเรียนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดย ดร.ปรียานุช ธรรมปิยา เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ "การจัดการเรียนรู้เพื่อบ่มเพาะอุปนิสัยอยู่อย่างพอเพียง" และเรียนรู้เรื่อง "การจัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการบ่มเพาะคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง" โดย ดร.มลฤดี สระฏัน นักวิชาการศูนย์สถานศึกษาพอเพียง ต่อด้วย "เวทีเสวนา" ซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ระหว่างผู้อำนวยการ ครูจากโรงเรียนที่เป็นสถานศึกษาพอเพียง ผู้ประสานงานทั้ง ๔ ภาคที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านการจัดสถานศึกษาให้มีคุณลักษณะอย่างพอเพียง ซึ่งตลอดกิจกรรมนั้น ผู้รับการฝึกอบรมร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและได้รับความรู้อย่างเต็มที่ และเพื่อให้การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง วันพุธที่ ๒๒ ส.ค.๖๑ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมฯ ลงพื้นที่ศึกษาดูงานการจัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการบ่มเพาะคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง ณ โรงเรียนชุมชนวัดระโสม จ.พระนครศรีอยุธยา โดยศึกษาฐานการเรียนรู้ต่างๆ เช่น ฐานธนาคารขยะรีไซเคิล ฐานการเลี้ยงไก่ไข่ ฐานเรียนรู้สหกรณ์ออมทรัพย์ ฐานเรียนรู้สหกรณ์ร้านค้า ฐานเพาะเห็ดนางฟ้าภูฐาน เป็นต้น โดย ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดระโสม คณะครูและนักเรียนดูแลต้อนรับอย่างอบอุ่น หลังจากนั้น ผู้เข้ารับการฝึกอบรมฯ กลับมาถอดบทเรียนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจากฐานการเรียนรู้ และนำเสนอในกิจกรรม "ตลาดนัดความรู้ อยู่อย่างพอเพียง" โดยมีดร.ปรียานุช ธรรมปิยา ผู้อำนวยการศูนย์สถานศึกษาพอเพียง มูลนิธิยุวสถิรคุณ คุณวิทยา ศรีสุวรรณ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายพัฒนาการศึกษาอย่างยั่งยืน จากเซ็นทรัล กรุ๊ป และคณะมาร่วมเปิดงาน ซึ่งกิจกรรม "ตลาดนัดความรู้ อยู่อย่างพอเพียง" เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่น่าสนใจ ซึ่งผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ช่วยกันคิดวิเคราะห์และผลัดกันนำเสนอการถอดบทเรียน บรรยากาศของกิจกรรม จะได้ทั้งความรู้ ความสนุกสนานอย่างครบครัน ซึ่งสามารถเรียนรู้และนำไปปรับใช้ตามบริบทของแต่ละโรงเรียนได้ เข้าสู่วันสุดท้ายของการจัดงาน วันที่ ๒๓ ส.ค.๖๑ ดร.มลฤดี สระฏัน บรรยาย ในหัวข้อ “โรงเรียนพอเพียงสู่สากล” และกิจกรรมสะท้อนการเรียนรู้ของผู้เข้าอบรม นอกจากนี้ ดร.ชาติชาย นรเศรษฐาภรณ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส เซ็นทรัล กรุ๊ป ได้มาพบปะ ให้กำลังใจกับผู้รับการฝึกอบรม และกล่าวถึง “ก้าวต่อไปกับเซ็นทรัล ทำ” ซึ่งในโอกาสนี้ ดร.ปรียานุช ธรรมปิยา ผู้อำนวยการศูนย์สถานศึกษาพอเพียง ได้มอบ “เข็มพอ” ให้กับดร.ชาติชาย นรเศรษฐาภรณ์ และคณะทำงานฝ่ายพัฒนาการศึกษาอย่างยั่งยืน เซ็นทรัล กรุ๊ป ในฐานะภาคีเครือข่ายที่ร่วมขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปด้วยกัน จากนั้น ผู้เข้ารับการฝึกอบรมรับมอบวุฒิบัตรจาก ดร.ปรียานุช ธรรมปิยา และ ดร.ชาติชาย นรเศรษฐาภรณ์ ก่อนเข้าสู่พิธิปิดการฝึกอบรมอย่างอบอุ่นและประทับใจ

detail-img
detail-img
detail-img

เซ็นทรัล กรุ๊ป

detail-img
detail-img
detail-img