detail-img

ศูนย์สถานศึกษาพอเพียง มูลนิธิยุวสถิรคุณจัด "ค่ายฝึกปฏิบัติงานสืบสานการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ" นักเรียนทุนเศรษฐกิจพอเพียง รุ่นที่ ๖

detail-img

         ศูนย์สถานศึกษาพอเพียง มูลนิธิยุวสถิรคุณจัด "ค่ายฝึกปฏิบัติงานสืบสานการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ" นักเรียนทุนเศรษฐกิจพอเพียง รุ่นที่ 6 ช่วงที่ 1 วันที่ 4 - 8 กรกฎาคม 61 ณ วัดป่าธรรมานุรักษ์ จ.ระยอง และช่วงที่ 2 วันที่ 9 - 22 กรกฎาคม 61 ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.ฉะเชิงเทรา โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้นักเรียนทุนฯ ได้เรียนรู้การพัฒนาชุมชนตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เรียนรู้กระบวนการจัดค่าย เพื่อฝึกทักษะและพัฒนาศักยภาพของนักเรียนทุนฯ ให้สามารถเป็นวิทยากรขยายผลหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและหลักนิติธรรม ซึ่งวันแรกของการจัดค่ายนั้น ดร.ปรียานุช ธรรมปิยา ผู้อำนวยการศูนย์สถานศึกษาพอเพียง มูลนิธิยุวสถิรคุณ และดร.มลฤดี สระฏันคณะกรรมการทุนเศรษฐกิจพอเพียง กล่าวเปิดค่ายและให้โอวาทกับนักเรียนทุนฯ ต่อด้วยการกำหนดกติกาค่ายร่วมกันโดยใช้หลักนิติธรรม จากนั้นสวดมนต์ ทำวัตรเย็น และฟังธรรม เพื่อฝึกสติ เสริมสร้างพื้นฐานจิตใจให้พร้อมต่อการเรียนรู้
          การจัดค่ายฯ ช่วงที่ 2 “เรียนรู้งาน บ้านของพ่อ” ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.ฉะเชิงเทรา ได้รับเกียรติจากคุณอนุวัชร โพธินาม ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ มาพบปะและให้โอวาทกับนักเรียนทุนฯ ซึ่งหลังจากนี้นักเรียนทุนฯ จะลงพื้นที่ฐานการเรียนรู้ต่างๆ เพื่อศึกษาการพัฒนาชุมชนตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รวมทั้งลงพื้นที่ชุมชนโดยอยู่ร่วมชาวบ้านบริเวณรอบศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ เพื่อศึกษาการขยายผลการพัฒนาอย่างลงลึก

detail-img
detail-img
detail-img

นักเรียนทุนเศรษฐกิจพอเพียง

detail-img
detail-img
detail-img