detail-img

นักเรียนทุนเศรษฐกิจพอเพียง รุ่นที่ 7

detail-img

             ศูนย์สถานศึกษาพอเพียง มูลนิธิยุวสถิรคุณ จัด"ค่ายเรียนรู้การพัฒนาในพื้นที่ชุมชนชนบท" นักเรียนทุนเศรษฐกิจพอเพียง รุ่นที่ 7 (ช่วงที่ 1 ) วันที่ 8 - 11 มิถุนายน 2561 ณ วัดป่าธรรมานุรักษ์ จ.ระยอง และช่วงที่ 2 วันที่ 11 - 18 มิถุนายน 2561 ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.ฉะเชิงเทรา โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้นักเรียนทุนฯ ได้เรียนรู้การพัฒนาชุมชนตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เรียนรู้กระบวนการจัดค่าย รวมทั้งฝึกทักษะและพัฒนาศักยภาพของนักเรียนทุนฯ ด้านต่างๆ ให้สามารถเป็นแบบอย่างได้ ซึ่งวันแรกของการจัดค่ายนั้น ดร.ปรียานุช ธรรมปิยา ผู้อำนวยการศูนย์สถานศึกษาพอเพียง มูลนิธิยุวสถิรคุณ กล่าวเปิดค่ายและให้โอวาทกับนักเรียนทุนฯ ต่อด้วยกิจกรรม "รู้ รัก สามัคคี" และกำหนดกติกาค่ายร่วมกัน จากนั้นสวดมนต์ ทำวัตรเย็น และฟังธรรม ซึ่งการจัดค่ายในช่วงที่ 1 นี้เป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนทุนฯ ก่อนลงพื้นที่

             (ช่วงที่ 2) ระหว่างวันจันทร์ที่ 11 – วันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน 2561 ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีวัตถุประสงค์ให้นักเรียนทุนเศรษฐกิจพอเพียงรุ่นที่ 7 ศึกษาดูงาน ฝึกปฏิบัติจริงเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่เป็นรูปธรรม ครอบคลุมการเรียนรู้การพัฒนาชุมชน และหลักการทรงงานตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พร้อมกับเสริมสร้างศักยภาพนักเรียนทุนฯ ให้สามารถเป็นวิทยากรขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและหลักนิติธรรมให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น

              กิจกรรมการเรียนรู้ในค่ายฯ ประกอบด้วย นักเรียนทุนฯ ลงพื้นที่ศึกษาฐานการเรียนรู้ต่างๆ เช่น ชมนิทรรศการ 9 มหามงคล ต้นไม้ของพ่อ พระตำหนักสามจั่ว เรียนรู้ฐานดิน ฐานปุ๋ยหมัก ฐานเกษตรทฤษฎีใหม่ ฐานสมุนไพร ฐานหญ้าแฝก ฐานประมง ฐานเห็ด เป็นต้น ซึ่งนอกจากนักเรียนทุนฯ จะได้เรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวแล้ว ยังได้นำข้อมูลสาระสำคัญจากการลงพื้นที่ฐานการเรียนรู้ต่างๆ จัดทำเป็น “สมุดค่าย” เพื่อใช้เป็นสื่อประกอบการเรียนรู้ของนักเรียนแกนนำในศรร.และสปล.ระดับประถมศึกษาในกิจกรรมค่ายนักเรียนแกนนำต่อไป นอกจากนี้ นักเรียนทุนฯ ยังได้เรียนรู้และพัฒนาทักษะกระบวนการทำงานร่วมกันเป็นกลุ่มใหญ่ด้วย

              ในช่วงค่ำของวันอาทิตย์ที่ 17 มิ.ย. 2561 วันสุดท้ายของการค่ายฯ นักเรียนทุนฯ รุ่นที่ 7 ร่วมกันแสดงวัฒนธรรม 4 ภูมิภาค สะท้อนให้เห็นถึงความรัก ความสามัคคี ที่แม้แต่ละคนจะมาจากต่างภูมิภาค แต่นักเรียนทุนฯ ทุกคนก็พร้อมที่จะช่วยเหลือซึ่งกันและกัน สามัคคีกัน เพราะทุกคนล้วนเป็นส่วนหนึ่งของ "ครอบครัวทพพ." ต่อจากนั้น อีกหนึ่งกิจกรรมที่สำคัญของการจัดค่ายฯ ครั้งนี้คือ กิจกรรม “จุดเทียนเล่มน้อย”  ซึ่งนักเรียนทุนฯ ได้ตั้งปณิธานร่วมกันที่จะสืบสานพระราชปณิธานในการเป็นนักเรียนทุนเศรษฐกิจพอเพียงที่ดีเป็นแบบอย่าง น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิต ร่วมสืบสานพระราชกรณีกิจของในหลวงรัชกาลที่ ๙ และยึดพระราโชบายในหลวงรัชกาลที่ 10 เป็นหลักในการดำเนินชีวิต

detail-img
detail-img
detail-img

เรียนรู้งาน บ้านของพ่อ

detail-img
detail-img
detail-img