detail-img

นักเรียนทุนเศรษฐกิจพอเพียง รุ่นที่ 5

detail-img

           ศูนย์สถานศึกษาพอเพียง มูลนิธิยุวสถิรคุณ จัด "ค่ายนำเสนอโครงร่างโครงงานสืบสานพระราชปณิธานที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม" นักเรียนทุนเศรษฐกิจพอเพียง รุ่นที่ ๕ วันที่ ๒๗ พ.ค.- ๑ มิ.ย.๖๑ ณ วัดป่าธรรมานุรักษ์ จ.ระยอง 
โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้นักเรียนทุนฯ ได้พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ภาวะผู้นำ พัฒนาทักษะการบริหารจัดการโครงงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และพัฒนาศักยภาพของนักเรียนทุนฯ ให้สามารถนำหลักนิติธรรมไปปฏิบัติจริงและสามารถเป็นวิทยากรขับเคลื่อนปรัชญาพอเพียงและหลักนิติธรรมต่อไปได้ 
           ในวันนี้ ดร.ปรียานุช ธรรมปิยา ผู้อำนวยการศูนย์สถานศึกษาพอเพียง มูลนิธิยุวสถิรคุณ คุณสุภาภรณ์ ตรีแสน และดร.มลฤดี สระฏัน คณะกรรมการทุนเศรษฐกิจพอเพียงได้ให้โอวาทกับนักเรียนทุนฯ ทุกคน หลังจากนั้น นักเรียนทุนฯ ฝึกเรียนรู้การสร้างกติกาค่ายร่วมกัน และทบทวนการถอดบทเรียน ปศพพ.

           ใน "ค่ายนำเสนอโครงร่างโครงงานสืบสานพระราชปณิธานที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม"ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๖ พ.ค.-๑ มิ.ย.๖๑ ณ วัดป่าธรรมานุรักษ์ จ.ระยอง ท่านสาโรช นักเบศร์และคุณธาม ภัคพงษ์พันธุ์ชัย อัยการจากสำนักงานกิจการและโครงการในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับหลักนิติธรรม ณ โรงแรม เดอะ คอนทรัส ไอ โฮเทล จ.ระยอง
           ซึ่งจุดประสงค์หลักประการหนึ่งของค่ายฯ คือเพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียนทุนฯ ให้สามารถนำหลักนิติธรรมไปปฏิบัติจริงและสามารถเป็นวิทยากรขับเคลื่อนปรัชญาพอเพียงและหลักนิติธรรมต่อไปได้

detail-img
detail-img
detail-img

เยาวชนพอเพียง

detail-img
detail-img
detail-img