detail-img

บรรยายหลักสูตรผู้นำพอเพียงเพื่อความมั่นคง ในหัวข้อ “ผู้นำพอเพียงกับการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

detail-img

          วันศุกร์ที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ดร.ปรียานุช ธรรมปิยา ผู้อำนวยการศูนย์สถานศึกษาพอเพียง มูลนิธิยุวสถิรคุณ เป็นวิทยากรบรรยายหลักสูตรผู้นำพอเพียงเพื่อความมั่นคง ในหัวข้อ “ผู้นำพอเพียงกับการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ให้กับผู้เข้าร่วมอบรมซึ่งเป็นผู้นำระดับสูงจำนวน ๗๐ คน ณ วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร กรุงเทพฯ จัดโดย สถาบันคลังสมอง วปอ.เพื่อสังคม

detail-img
detail-img
detail-img

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

detail-img
detail-img
detail-img