detail-img

ค่ายพัฒนานักเรียนแกนนำขับเคลื่อนปรัชญาพอเพียงและหลักนิติธรรม ณ โรงเรียนบ้านนาใหญ่ จ.สุราษฎร์ธานี

detail-img
fjrigjwwe9r3YUVACT:ACTDETAIL1

           วันจันทร์ที่ ๔ – วันอังคารที่ ๕ มิ.ย.๖๑ ศูนย์สถานศึกษาพอเพียง มูลนิธิยุวสถิรคุณ จัด “ค่ายพัฒนานักเรียนแกนนำขับเคลื่อนปรัชญาพอเพียงและหลักนิติธรรม” ณ โรงเรียนบ้านนาใหญ่ จ.สุราษฎร์ธานี ซึ่งเป็น ๑ ใน ๔ โรงเรียนนำร่อง โดยมีจุดประสงค์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องในการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ผนวกหลักนิติธรรมมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีให้กับครูและนักเรียน รวมทั้งสร้างทัศนคติที่ดีในการเคารพกติกาของสังคมหรือกฎหมาย รับผิดชอบต่อสังคม พร้อมกับเสริมสร้างศักยภาพครูและนักเรียนแกนนำของโรงเรียนเครือข่ายให้สามารถเป็นวิทยากรขับเคลื่อน ขยายผลโครงการฯ ได้อย่างมีคุณภาพต่อไป
         กิจกรรมในค่ายนั้น ครูและนักเรียนจะได้เรียนรู้หลักนิติธรรม และหลักปศพพ.ผ่านกิจกรรมต่างๆ เช่น การมีส่วนร่วมสร้างกฎ กติกาการอยู่ร่วมกันในค่าย เรียนรู้หลักนิติธรรมและถอดบทเรียนในชีวิตประจำวัน ถอดบทเรียนหลักปศพพ.และช่วยกันนำเสนอ ซึ่งในการจัดค่ายวันนี้เป็นวันแรก(๔ มิ.ย.๖๑) ดร.ปรียานุช ธรรมปิยา ผู้อำนวยการศูนย์สถานศึกษาพอเพียง มูลนิธิยุวสถิรคุณเป็นประธานในพิธีเปิดค่ายและให้กำลังใจผู้เข้าร่วมอบรมและคณะทำงานทุกท่าน

        วันอังคารที่ ๕ มิ.ย.๖๑ ใน “ค่ายพัฒนานักเรียนแกนนำขับเคลื่อนปรัชญาพอเพียงและหลักนิติธรรม” ณ โรงเรียนบ้านนาใหญ่ จ.สุราษฎร์ธานี ครูและนักเรียนช่วยกันระดมความคิดเพื่อพัฒนาโครงงานปรัชญาพอเพียงและหลักนิติธรรมของโรงเรียน โดยเน้นให้นักเรียนได้เรียนรู้หลักนิติธรรม (RoL) และช่วยกันนำเสนอโครงงานฯ ของโรงเรียนเพื่อฝึกทักษะการเป็นวิทยากร นอกจากนี้ นักเรียนทุนเศรษฐกิจพอเพียงที่ได้ผ่านการอบรมวิทยากรพอเพียงนิติธรรมได้มาช่วยเป็นวิทยากรพี่เลี้ยงจิตอาสาในค่ายครั้งนี้ด้วย

detail-img
detail-img
detail-img

ปรัชญาพอเพียงและหลักนิติธรรม

detail-img
detail-img
detail-img