detail-img

เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีให้กับครูและนักเรียน รวมทั้งสร้างทัศนคติที่ดีในการเคารพกติกาของสังคมหรือกฎหมาย รับผิดชอบต่อสังคม

detail-img
fjrigjwwe9r3YUVACT:ACTDETAIL1

          สำนักงานกิจการและโครงการในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา สำนักงานอัยการสูงสุด ร่วมมือกับศูนย์สถานศึกษาพอเพียง มูลนิธิยุวสถิรคุณ มูลนิธิมั่นพัฒนา และสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทยจัด "ค่ายนักเรียนแกนนำปรัชญาพอเพียงสู่หลักนิติธรรม ระดับประเทศ" ระหว่างวันที่ 6 - 10 เมษายน 2561 ณ ค่ายสุรัสวดี อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จ.นครนายก โดยมีจุดประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องในการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ผนวกหลักนิติธรรมมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีให้กับครูและนักเรียน รวมทั้งสร้างทัศนคติที่ดีในการเคารพกติกาของสังคมหรือกฎหมาย รับผิดชอบต่อสังคม พร้อมกับเสริมสร้างศักยภาพครูและนักเรียนแกนนำของโรงเรียนเครือข่ายเพื่อให้สามารถเป็นวิทยากรขับเคลื่อน ขยายผลโครงการฯ ได้อย่างมีคุณภาพต่อไป   
         กิจกรรมประกอบด้วยการให้ความรู้เรื่องหลักนิติธรรมโดยคณะวิทยากรจากสำนักงานกิจการและโครงการในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา และการให้ความรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดย ดร.ปรียานุช ธรรมปิยา ผู้อำนวยการศูนย์สถานศึกษาพอเพียง มูลนิธิยุวสถิรคุณ และดร.มลฤดี สระฏัน นักวิชาการศูนย์สถานศึกษาพอเพียง ซึ่งครูและนักเรียนได้ฝึกการถอดบทเรียนปรัชญาพอเพียงสู่หลักนิติธรรม โดยยกตัวอย่างกิจกรรมในชีวิตประจำวันและช่วยกันนำเสนอ นอกจากนี้ คุณครูและนักเรียนยังได้เรียนรู้นอกห้องเรียนในกิจกรรม “เดินป่าเส้นทางศึกษาธรรมชาติน้ำตกกองแก้ว” ภายในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ เพื่อศึกษาระบบนิเวศผืนป่ามรดกโลกดงพญาเย็น - เขาใหญ่ 
          อีกหนึ่งกิจกรรมที่น่าสนใจคือ “ตลาดนัดโครงงานปรัชญาพอเพียงสู่หลักนิติธรรม” ที่แต่ละโรงเรียนได้ช่วยกันถอดบทเรียนโครงงานของโรงเรียน โดยเชื่อมโยงกับปรัชญาพอเพียงและหลักนิติธรรมและนำเสนอโดยมีวิทยากรช่วยให้คำแนะนำเพิ่มเติมเพื่อให้โรงเรียนได้นำโครงงานที่นำเสนอนี้ไปใช้ให้เกิดประสิทธิภาพในโรงเรียนต่อไป ปิดท้ายกิจกรรมด้วยการแสดงศิลปวัฒนธรรมของทั้ง 4 ภาค มอบวุฒิบัตร/เกียรติบัตร และพิธีปิด ซึ่งถือเป็นการปิดค่ายฯ ครั้งนี้ด้วยความประทับใจ

detail-img
detail-img
detail-img

พอเพียงสู่หลักนิติธรรม

detail-img
detail-img
detail-img