detail-img

ศูนย์สถานศึกษาพอเพียง มูลนิธิยุวสถิรคุณ จัดการฝึกอบรมผู้บริหารหลักสูตร รัตนโกสินทร์พอเพียง รุ่นที่ 1 - 5 ขึ้น เพื่อเน้นการปลูกฝังความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

detail-img

              ศูนย์สถานศึกษาพอเพียง มูลนิธิยุวสถิรคุณ จัดการฝึกอบรมผู้บริหารหลักสูตร รัตนโกสินทร์พอเพียง รุ่นที่ 1 - 5 ขึ้น เพื่อเน้นการปลูกฝังความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ โดยมีจุดประสงค์ 4 ประการ คือ 1. เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ในสมัยรัตนโกสินทร์ที่สืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน 2. เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมตระหนักถึงความสำคัญ ร่วมรักษาสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีไทยที่ดีงาม ซึ่งเป็นการช่วยกันรักษาชาติบ้านเมือง 3. เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมร่วมเป็นเครือข่ายขับเคลื่อน “ปรัชญาพอเพียงสู่หลักนิติธรรม” และ “หลักสูตรการเงินพอเพียง” อย่างถูกต้อง เหมาะสมกับบริบท และสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน 4. เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมได้พัฒนาทักษะความสามารถ และความมั่นใจในการขยายผลการขับเคลื่อนแบบวิทยากรมืออาชีพ ซึ่งผู้เข้ารับการฝึกอบรมฯ คือผู้อำนวยการสถานศึกษาพอเพียงจากโรงเรียนศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา (ศรร.) ปี 2554 – 2559 และสถานศึกษาพอเพียงที่มีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (สปล.) ปี 2557 – 2559  

              การฝึกอบรมผู้บริหารหลักสูตร รัตนโกสินทร์พอเพียง รุ่นที่ 1 จัดขึ้นระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 15 – วันเสาร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรมตรัง กรุงเทพมหานคร มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจำนวน 42 คน โดยในวันที่ 15 ก.พ. 2561 ดร.ปรียานุช ธรรมปิยา ผู้อำนวยการศูนย์สถานศึกษาพอเพียง มูลนิธิยุวสถิรคุณ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน กิจกรรมประกอบด้วยการทัศนศึกษา เรียนรู้ประวัติศาสตร์ยุครัตนโกสินทร์ ณ วัดพระศรีรัตนศาสดารามและพระบรมมหาราชวัง โดยมีวิทยากรจากสำนักพระราชวังเป็นผู้บรรยายให้ความรู้ นอกจากนี้ยังได้รับชมการแสดงโขนชุดหนุมาน ตอน ปฐมบทแห่งจินตนาการ ณ โรงมหรสพหลวงศาสาเฉลิมกรุง ซึ่งเป็นการแสดงที่หาชมได้ยาก และได้เข้าร่วมงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว” ณ พระลานพระราชวังดุสิตและสนามเสือป่า โดยผู้เข้าร่วมฝึกอบรมได้ใส่ผ้าไทยอย่างสวยงามและชมนิทรรศการพระราชประวัติของรัชกาลที่ห้าและรัชกาลที่เก้า พร้อมทั้งศึกษาวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทยในยุครัตนโกสินทร์ภายในงาน นอกจากนี้ ได้ไปศึกษาดูงาน ณ นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ และถวายสักการะพระบรมราชสรีรางคารของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รวมทั้งรับฟังประวัติความเป็นมาของวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม โดยวิทยากรจากวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามและสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์เป็นผู้บรรยายให้ความรู้

               ในกิจกรรมครั้งนี้ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมยังได้รับฟังการบรรยาย “การเงินพอเพียง” เด็กไทยอุปนิสัยพอเพียง จากดร.อัจฉรา โยมสินธุ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการวางแผนการเงินพอเพียง ซึ่งได้ข้อคิดที่สามารถไปปรับใช้ในการวางแผนทางการเงินให้เหมาะสมและมีภูมิคุ้มกัน เรียนรู้เชิงปฏิบัติการ “ปรัชญาพอเพียงสู่หลักนิติธรรม” โดยท่านสาโรช นักเบศร์ ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการและโครงการในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา สำนักงานอัยการสูงสุด ซึ่งเป็นการสร้างความเข้าใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและหลักกฎหมายสำหรับเยาวชนเพื่อขับเคลื่อนปรัชญาพอเพียงสู่หลักนิติธรรม

              อีกหนึ่งกิจกรรมที่สำคัญคือ กิจกรรมหนังกลางแปลงที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมฯ ร่วมทำกิจกรรมกลุ่มโดยถอดบทเรียนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 2 3 4 จากสถานที่ต่างๆ ที่ได้ไปทัศนศึกษา ร่วมผลิตผลงานในรูปแบบของหนังกลางแปลง และการอบรมผู้บริหารหลักสูตรรัตนโกสินทร์พอเพียง รุ่นที่ 2 จะจัดขึ้นครั้งต่อไป ในวันศุกร์ที่ 23 – วันอาทิตย์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2561

ดาวน์โหลดรูปภาพและเอกสารเพิ่มเติม

1. อบรมผู้บริหาร รุ่นที่ 1 คลิกที่นี่

2. อบรมผู้บริหาร รุ่นที่ 2 คลิกที่นี่

3. อบรมผู้บริหาร รุ่นที่ 3 คลิกที่นี่

4. อบรมผู้บริหาร รุ่นที่ 4 คลิกที่นี่

5. อบรมผู้บริหาร รุ่น 5 คลิกที่นี่

detail-img
detail-img
detail-img

รัตนโกสินทร์พอเพียง

detail-img
detail-img
detail-img