detail-img

ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรมผู้บริหารหลักสูตร “รัตนโกสินทร์พอเพียง”

detail-img

ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรมผู้บริหารหลักสูตร “รัตนโกสินทร์พอเพียง”

         การฝึกอบรมผู้บริหารหลักสูตร “รัตนโกสินทร์พอเพียง” เพื่อเป็นการปลูกฝังความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ผ่านการศึกษาดูงานและเรียนรู้เชิงลึกในสถานที่ที่สำคัญ ได้แก่ พระบรมมหาราชวัง วัดพระศรีรัตนศาสดาราม วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ ชมการแสดงโขน “ชุดหนุมาน” (ปฐมบทแห่งจินตนาการ) ณ โรงมหรสพหลวง ศาลาเฉลิมกรุง และร่วมงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว” ณ พระลานพระราชวังดุสิตและสนามเสือป่า ซึ่งผู้บริหารจะได้รับทราบความเป็นมาของกรุงรัตนโกสินทร์ พระราชวงศ์จักรี ได้เรียนรู้ขนบธรรมเนียมประเพณีไทยแต่โบราณกาลที่ดีงามอันเป็น  อัตลักษณ์ของไทยและร่วมกันถ่ายทอดส่งต่อรุ่นสู่รุ่น ไม่ให้เลือนหายไปอนาคต

ท่านที่มีรายชื่อตามประกาศข้างล่างนี้เท่านั้น จึงจะมีสิทธิ์เข้าร่วมฝึกอบรมผู้บริหาร​

รุ่นที่ 1  วันพฤหัสบดีที่ 15 ถึง วันเสาร์ที่ 17 ก.พ. 2561 คลิกที่นี่

รุ่นที่ 2  วันศุกร์ที่ 23 ถึง วันอาทิตย์ที่ 25 ก.พ. 2561 คลิกที่นี่

รุ่นที่ 3  วันพฤหัสบดีที่ 1 ถึง วันเสาร์ที่ 3 มี.ค. 2561 คลิกที่นี่

รุ่นที่ 4  วันพฤหัสบดีที่ 15 ถึง วันเสาร์ที่ 17 มี.ค. 2561 คลิกที่นี่

รุ่นที่ 5  วันศุกร์ที่ 23 ถึง วันอาทิตย์ที่ 25 มี.ค. 2561 คลิกที่นี่

ขอความกรุณาทุกท่านตรวจสอบความถูกต้องของคำนำหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล

และชื่อสถานศึกษา เพื่อความถูกต้องของวุฒิบัตร หากต้องการแก้ไขข้อมูลในวุฒิบัตร

หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อนางสาวจุฑารัตน์ บุญเกิด

ฝ่ายพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้  โทร. 080 – 615 - 1560  

** ภายในวันพฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 16.00 น. **

หากไม่ดำเนินการตามวันและเวลาดังกล่าว ทางศูนย์สถานศึกษาพอเพียงสงวนสิทธิ์

ในการแก้ไขวุฒิบัตรในทุกกรณี

ดาวโหลดเอกสาร

1. โครงการฝึกอบรมผู้บริหารหลักสูตร “รัตนโกสินทร์พอเพียง” ปี 2561 คลิ๊กที่นี่

2. กำหนดการฝึกอบรมผู้บริหารหลักสูตร “รัตนโกสินทร์พอเพียง” รุ่นที่ 1 – 3 คลิ๊กที่นี่

3. กำหนดการฝึกอบรมผู้บริหารหลักสูตร “รัตนโกสินทร์พอเพียง” รุ่นที่ 4 – 5 คลิ๊กที่นี่

สถานที่จัดการอบรม โรงแรมตรัง กรุงเทพ กรุงเทพมหานคร