detail-img

ศูนย์สถานศึกษาพอเพียง มูลนิธิยุวสถิรคุณ เปิดรับเปิดรับสมัครนักเรียนทุนเศรษฐกิจพอเพียง ปี 2561

detail-img

            ฝ่ายทุนเศรษฐกิจพอเพียง ศูนย์สถานศึกษาพอเพียง มูลนิธิยุวสถิรคุณ จะเปิดรับสมัครนักเรียนทุนเศรษฐกิจพอเพียง ปี 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดสรรทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่เป็นแกนนำขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ที่สำเร็จการศึกษาจากสถานศึกษาพอเพียงเป้าหมาย มีสำนึกในหน้าที่ของการเป็นพลเมืองดี เป็นแบบอย่างในการสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในการยึดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงดำเนินชีวิต และมีจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และประเทศชาติ อย่างต่อเนื่อง ตามพระราโชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิรลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

ดาวน์โหลดเอกสาร 

  1. ประกาศการรับสมัครนักเรียนทุนเศรษฐกิจพอเพียง ปี 2561 คลิกที่นี่
  2. เอกสารแนบท้ายประกาศ : รายชื่อสถานศึกษาเป้าหมายที่มีสิทธิ์ส่งนักเรียนสมัครรับทุนเศรษฐกิจพอเพียง คลิกที่นี่
  3. เอกสารที่จัดเตรียมโดยสถานศึกษา (เอกสาร ก – ค) คลิกที่นี่
  4. เอกสารที่จัดเตรียมโดยนักเรียน (ใบสมัครขอรับทุนเศรษฐกิจพอเพียง ปี 2561) คลิกที่นี่