detail-img

(ร่าง)หลักสูตรการเงินพอเพียง “เด็กไทยอุปนิสัยพอเพียง” ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษา ปีที่ 1 - มัธยมศึกษาที่ 6 พร้อมร่างแผนปรับพื้นฐาน ปศพพ.

detail-img

หลักสูตร “เด็กไทยอุปนิสัยพอเพียง”
             หลักสูตร “การเงินพอเพียง” เป็นหลักสูตรที่เน้นการให้ความรู้ทางการเงินที่เหมาะสมกับช่วงวัยของนักเรียนในแต่ละชั้นปี โดยมุ่งหวังให้เด็กไทยได้มีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะในการบริหารจัดการการเงินของตนเองตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีภูมิคุ้มกันทางการเงิน และมีอนาคตทางการเงินที่มั่นคง

 

รายละเอียดและดาวน์โหลดเอกสาร คลิกที่นี่

1. (ร่าง)หลักสูตรการเงินพอเพียง คลิกที่นี่

2. Power Point ความเป็นมา คลิกที่นี่

3. Power Point เด็กไทยใส่ใจการเงิน คลิกที่นี่

4. Power Point ตลาดนัดการเงินพอเพียง คลิกที่นี่

5. คู่มือวิทยากรจัดทำแผนบูรณาการ ปศพพ v3.3 (2560) คลิกที่นี่