detail-img

ดร.ปรียานุช ธรรมปิยา ผู้อำนวยการศูนย์สถานศึกษาพอเพียง มูลนิธิยุวสถิรคุณ เป็นวิทยากรฝึกอบรมให้กับบุคลากรทางการศึกษาจากโรงเรียนโดยรอบพื้นที่สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)

detail-img

          ดร.ปรียานุช ธรรมปิยา ผู้อำนวยการศูนย์สถานศึกษาพอเพียง มูลนิธิยุวสถิรคุณ เป็นวิทยากรฝึกอบรมให้กับบุคลากรทางการศึกษาจากโรงเรียนโดยรอบพื้นที่สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) จำนวน 25 โรงเรียน ในหัวข้อ ในหัวข้อเรื่อง "ศาสตร์พระราชากับหลักปศพพ.และการจัดการศึกษาตามหลัก ปศพพ." ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กรุงเทพฯ โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวนทั้งสิ้น 120 คน

ดาวน์โหลดเอกสาร

1. PowerPoint ดร.ปรียานุช ธรรมปิยา คลิกที่นี่

2. ใบงานที่ 1 ทบทวนหลักปศพพ. คลิกที่นี่

.

detail-img
detail-img
detail-img

ศาสตร์พระราชา

detail-img
detail-img
detail-img