detail-img

ศูนย์สถานศึกษาพอเพียง มูลนิธิยุวสถิรคุณ จัด "ค่ายปฐมนิเทศและค่ายเสริมสร้างพื้นฐานจิตใจ" นักเรียนทุนเศรษฐกิจพอเพียง รุ่นที่ 7

detail-img

         ศูนย์สถานศึกษาพอเพียง มูลนิธิยุวสถิรคุณ จัด "ค่ายปฐมนิเทศและค่ายเสริมสร้างพื้นฐานจิตใจ" นักเรียนทุนเศรษฐกิจพอเพียง รุ่นที่ 7 ระหว่างวันเสาร์ที่ 26 – วันอังคารที่ 29 สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ วัดป่าธรรมานุรักษ์ จ.ระยอง โดยก่อนที่จะเริ่มกิจกรรมค่ายนั้น ในวันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2560 นักเรียนทุนฯ ได้เดินทางไปชมนิทรรศการ ณ อาคารนิทรรศ์รัตนโกสินทร์ เพื่อเรียนรู้เรื่องราวประวัติศาสตร์ของประเทศไทยในยุครัตนโกสินทร์ จากนั้นไปลงทะเบียนเป็นจิตอาสาในโครงการจิตอาสา “เราทำความดี       ด้วยหัวใจ” ณ สนามเสือป่า และเดินทางไปกราบพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา ภูมิพลอดุลยเดช ณ พระบรมมหาราชวัง ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้
         วันเสาร์ที่ 26 – วันอังคารที่ 29 สิงหาคม 2560 นักเรียนทุนเศรษฐกิจพอเพียงเดิน รุ่นที่ 7 เดินทางไปร่วมกิจกรรม “ค่ายปฐมนิเทศและค่ายเสริมสร้างพื้นฐานจิตใจ” ณ วัดป่าธรรมานุรักษ์ จ.ระยอง ซึ่งการจัดค่ายครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อปฐมนิเทศนักเรียนทุนเศรษฐกิจพอเพียง รุ่นที่ 7 ให้ทราบถึงบทบาทหน้าที่ของการเป็น “นักเรียนทุนเศรษฐกิจพอเพียง” ที่ปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและพร้อมจะเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับผู้อื่นได้ เรียนรู้เรื่องระเบียบการเบิกจ่าย รวมทั้ง กิจกรรมต่างๆ ที่ต้องเข้าร่วมตลอดระยะเวลาการเป็นนักเรียนทุนฯ วัตถุประสงค์ที่สำคัญอีกประการหนึ่งในการจัดค่ายครั้งนี้คือ “การจัดค่ายเสริมสร้างพื้นฐานจิตใจ” เพื่อบ่มเพาะคุณธรรมให้กับนักเรียนทุนฯ ซึ่งกิจกรรมในค่ายประกอบด้วย การให้นักเรียนทุนฯ ได้สวดมนต์ ปฏิบัติธรรม ภาวนา เจริญสติ ฝึกความอดทน ความมีระเบียบวินัย ฝึกการมีจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม นอกจากนี้ ในส่วนการอบรมด้านวิชาการนั้น นักเรียนทุนฯ เรียนรู้เรื่อง “การเงินพอเพียง” เพื่อให้ความรู้เรื่องการจัดการและการวางแผนทางการเงินอย่างถูกต้องให้กับนักเรียนทุนฯ 
          การทบทวนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยดร.ปรียานุช ธรรมปิยา ผู้อำนวยการศูนย์สถานศึกษาพอเพียง 
นอกจากนี้ กิจกรรมในค่ายดังกล่าว ศูนย์สถานศึกษาพอเพียง มูลนิธิยุวสถิรคุณ ยังได้จัด "พิธีมอบทุนเศรษฐกิจพอเพียง ปี 2560" ในวันที่ 27 สิงหาคม 2560 ให้กับนักเรียนทุนเศรษฐกิจพอเพียง รุ่นที่ ๗ ที่ผ่านการคัดเลือก จำนวน ๒๗ ทุน เพื่อสนับสนุนทุนการศึกษาและพัฒนาเยาวชนให้เป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงต่อไป และเนื่องจากในปีนี้อยู่ในระหว่างถวายความอาลัยในหลวงรัชกาลที่ 9 จึงจัดพิธีอย่างเรียบง่าย ณ วัดป่าธรรมานุรักษ์ จ.ระยอง

ดาวน์โหลดรูปภาพรับเกียรติบัตร คลิกที่นี่

detail-img
detail-img
detail-img

พิธีมอบทุนเศรษฐกิจพอเพียง ปี 2560

detail-img
detail-img
detail-img