detail-img

การฝึกอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากรแกนนำของโรงเรียนในโครงการ "โรงเรียนประชารัฐ" ที่อยู่ในความดูแลของเซ็นทรัล กรุ๊ป ให้เข้าใจหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างถูกต้องชัดเจนและสามารถนำไปขยายผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

detail-img
fjrigjwwe9r3YUVACT:ACTDETAIL1

     ศูนย์สถานศึกษาพอเพียง มูลนิธิยุวสถิรคุณ ร่วมกับ เซ็นทรัล กรุ๊ป จัดการฝึกอบรม "การจัดการศึกษาเพื่อเพาะคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง" (Together  Learning - Sufficiency Living) รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 25-29 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรม มารีไทม์ ปาร์ค แลนด์ สปา รีสอร์ท จ.กระบี่
     การฝึกอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากรแกนนำของโรงเรียนในโครงการ "โรงเรียนประชารัฐ" ที่อยู่ในความดูแลของเซ็นทรัล กรุ๊ป ให้เข้าใจหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างถูกต้องชัดเจนและสามารถนำไปขยายผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยรุ่นที่ 1 นี้ จัดอบรมให้กับครูและผู้อำนวยการโรงเรียน 17 แห่ง จำนวน 49 คน
     กิจกรรมการฝึกอบรมประกอบด้วยหลายกิจกรรมที่น่าสนใจ เช่น การบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดย ดร.ปรียานุช ธรรมปิยา ผู้อำนวยการศูนย์สถานศึกษาพอเพียง มูลนิธิยุวสถิรคุณ
    นอกจากรับฟังการบรรยายแล้ว ผู้เข้าร่วมอบรมได้ไปศึกษาดูงานการพัฒนาการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ โรงเรียนบ้านหนองสองพี่น้อง จ.ตรัง ซึ่งการศึกษาดูงานครั้งนี้ คุณพิชัย  จิราธิวัฒน์ กรรมการบริหารกลุ่มเซ็นทรัล ได้ร่วมลงพื้นที่ศึกษาโรงเรียนบ้านหนองสองพี่น้องในครั้งนี้ด้วย
    นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมอบรมยังได้เรียนรู้การพัฒนาโรงเรียนให้เป็นสถานศึกษาพอเพียงในการเสวนาหัวข้อ "โรงเรียนพอเพียง" โดยมีผู้บริหารสถานศึกษาและครูจากโรงเรียนที่ผ่านการประเมินเป็นสถานศึกษาพอเพียงมาร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และกิจกรรม "ตลาดนัดความรู้" เป็นกิจกรรมที่ผู้เข้าร่วมอบรมได้ฝึกถอดบทเรียนตามหลักปศพพ.และช่วยกันนำเสนอ ซึ่งได้รับทั้งความรู้และความสนุกสนาน
    อีกหนึ่งกิจกรรมที่สำคัญคือ ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2560 คณะผู้เข้าร่วมอบรมได้ร่วมกันทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
    การจัดฝึกอบรมครั้งนี้ทำให้ครู ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้เห็นแนวทางในการพัฒนาโรงเรียนให้เป็น "โรงเรียนพอเพียง" อย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนขึ้น อีกทั้งยังเห็นภาพของการประสานความร่วมมือและการมีส่วนร่วมของภาคธุรกิจเอกชน ในการสนับสนุนด้านการศึกษาอย่างมีทิศทางมากขึ้นด้วย

detail-img
detail-img
detail-img

Together Learning - Sufficiency Living

detail-img
detail-img
detail-img