detail-img

กิจกรรมการฝึกอบรมประกอบด้วยการบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ "การจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา"

detail-img
fjrigjwwe9r3YUVACT:ACTDETAIL1

      กิจกรรมการฝึกอบรมประกอบด้วยการบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ "การจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา" โดย ดร.ปรียานุช ธรรมปิยา ผู้อำนวยการศูนย์สถานศึกษาพอเพียง เป็นวิทยากร อีกหนึ่งกิจกรรมที่น่าสนใจคือกิจกรรม “ตลาดนัดความรู้อยู่อย่างพอเพียง” ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ผู้เข้าร่วมอบรมได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันโดยให้ผู้เข้าร่วมอบรมแบ่งกลุ่ม ถอดบทเรียนจากกิจกรรมที่ทำในโรงเรียนและช่วยกันนำเสนอ ซึ่งกิจกรรมนี้ได้รับทั้งความรู้และความสนุกสนาน นอกจากนี้ผู้เข้าร่วมอบรมจะได้รับฟังการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในช่วง “เวทีเสวนา” หัวข้อ “การพัฒนาผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ” ซึ่งมีผู้บริหารสถานศึกษาร่วมเสวนาด้วย

detail-img
detail-img
detail-img

โรงแรมไดอิชิ หาดใหญ่ จ.สงขลา

detail-img
detail-img
detail-img