detail-img

นักเรียนทุนเศรษฐกิจพอเพียง รุ่นที่ 6

detail-img
fjrigjwwe9r3YUVACT:ACTDETAIL1

     ฝ่ายทุนเศรษฐกิจพอเพียง ศูนย์สถานศึกษาพอเพียง มูลนิธิยุวสถิรคุณจัด "ค่ายเรียนรู้การพัฒนาในพื้นที่ชุมชนชนบท" นักเรียนทุนเศรษฐกิจพอเพียง รุ่นที่ 6   การจัดค่ายครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อให้นักเรียนทุนฯ เรียนรู้การพัฒนาตามแนวพระราชดำริตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งพัฒนาศักยภาพของนักเรียนทุนฯ ให้สามารถเป็นวิทยากรแกนนำขยายผลความรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสืบสานพระราชปณิธานของรัชกาลที่ 9 และสนองพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของรัชกาลที่ 10 ซึ่งเป็นสิ่งที่นักเรียนทุนเศรษฐกิจพอเพียงทุกคนตระหนักและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้
      ซึ่งการจัดค่ายครั้งนี้มี 2 ช่วง คือ ช่วงที่ 1 วันที่ 6-8 มิ.ย.60 ณ วัดป่าธรรมานุรักษ์ จ.ระยอง กิจกรรมประกอบด้วยการทบทวนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สวดมนต์ ภาวนา ฝึกสติเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนทุนฯ ก่อนการลงพื้นที่จริง ณ โครงการชั่งหัวมันฯ จ.เพชรบุรี
     ช่วงที่ 2 วันที่ 8-19 มิ.ย.60 ณ โครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ จ.เพชรบุรี นักเรียนทุนฯ ลงพื้นที่ศึกษาฐานเรียนรู้ต่างๆในโครงการฯ ฝึกทักษะการคิด วิเคราะห์เชื่อมโยงกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลักการทรงงาน รวมทั้งเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน 17 เป้าหมายขององค์การสหประชาชาติ (SDGs)

detail-img
detail-img
detail-img

โครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ จ.เพชรบุรี

detail-img
detail-img
detail-img