detail-img

การจัดทำโครงงานฯ ทั้ง 4 หัวข้อนั้น มีจุดประสงค์สำคัญเพื่อให้นักเรียนทุนนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการวางแผนการทำโครงงานในทุกขั้นตอนเพื่อพัฒนาชุมชน สังคมโดยคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญ

detail-img
fjrigjwwe9r3YUVACT:ACTDETAIL1

    หลังจากที่นักเรียนทุนเศรษฐกิจพอเพียง รุ่นที่ 4 ได้นำเสนอร่าง "โครงงานสืบสานพระราชปณิธาน" เมื่อวันที่ 24-26 มีนาคม 2560 ณ วัดป่าธรรมานุรักษ์ จ.ระยองที่ผ่านมาและได้ปรับแก้โครงร่างฯ ให้สมบูรณ์ขึ้นแล้วนั้น 
    นักเรียนทุนฯ ทั้ง 4 กลุ่ม ลงพื้นที่ชุมชนเพื่อเตรียมการจัดทำ "โครงงานสืบสานพระราชปณิธาน" ซึ่งประกอบด้วย 4 หัวข้อ คือ
1. "รวมพลังน้องพี่ สร้างสรรค์สื่อที่ดี สู่หนองหมากเฒ่าพอเพียง" ลงพื้นที่ ณ ฟาร์มตัวอย่างหนองหมากเฒ่า ตามพระราชดำริฯ จ.สกลนคร
2. "รวมพลังพอเพียง สานต่อที่พ่อทำ" ลงพื้นที่ ณ โรงเรียนบ้านหาดเค็ด จ.น่าน
3. "เรียนรู้ห้วยฮ้องไคร้ น้อมนำสู่ความพอเพียง" ลงพื้นที่ ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ้องไคร้ฯ จ.เชียงใหม่ และ
4. "สื่อสร้างสรรค์ ปลูกฝังความพอเพียง เรียนรู้ลุ่มน้ำปากพนัง" ลงพื้นที่ ณ โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังฯ จ.นครศรีธรรมราช
     การจัดทำโครงงานฯ ทั้ง 4 หัวข้อนั้น มีจุดประสงค์สำคัญเพื่อให้นักเรียนทุนนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ ในการวางแผนการทำโครงงานในทุกขั้นตอนเพื่อพัฒนาชุมชน สังคม โดยคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญ อีกทั้งเพื่อพัฒนาภาวะผู้นำของนักเรียนทุนให้สามารถขยายผลหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างถูกต้อง รวมทั้งสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชซึ่งเป็นสิ่งที่ "นักเรียนทุนเศรษฐกิจพอเพียง" ทุกคนตระหนัก และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้

detail-img
detail-img
detail-img

"โครงงานสืบสานพระราชปณิธาน"

detail-img
detail-img
detail-img