detail-img

Together Learning - Sufficiency Living

detail-img
fjrigjwwe9r3YUVACT:ACTDETAIL1

      ศูนย์สถานศึกษาพอเพียง มูลนิธิยุวสถิรคุณ ร่วมกับองค์กรเครือข่าย SCG จัดการฝึกอบรม "การจัดการศึกษาเพื่อบ่มเพาะคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง" (Together  Learning - Sufficiency Living) รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 3 - 6 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรม จันทรา รีสอร์ท จ.นครนายก

     การฝึกอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากรแกนนำของโรงเรียนเครือข่ายให้เข้าใจหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างถูกต้องชัดเจน และสามารถนำไปขยายผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งพัฒนาเครือข่ายสถานศึกษาพอเพียงให้เข้มแข็ง โดยรุ่นที่ 2 นี้ จัดอบรมให้กับครูและผู้อำนวยการโรงเรียน 15 แห่ง

     กิจกรรมการฝึกอบรมประกอบด้วยการบรรยายให้ความรู้จากผู้ทรงคุณวุฒิหลายท่าน เช่น คุณสุภาภรณ์ ตรีแสน ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ บรรยายเรื่อง "สืบสานพระราชปณิธาน" ดร.ปรียานุช ธรรมปิยา ผู้อำนวยการ ศูนย์สถานศึกษาพอเพียง เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง "การจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง"

    นอกจากนี้พระหลวงพ่อสุธีร์ ชาคโร พระอาจารย์ที่ปรึกษา ได้เมตตาเทศน์อบรมเรื่อง"การปลูกฝังคุณธรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" ผู้เข้าร่วมอบรมได้มีโอกาสฟังธรรม นั่งสมาธิเพื่อเจริญสติและฝึกความอดทน

    นอกจากรับฟังการบรรยาย ผู้เข้าร่วมอบรมได้ไปศึกษาดูงานการพัฒนาตามแนวพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่ 9 ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน ฯ จ.ฉะเชิงเทรา ซึ่งทุกคนได้ศึกษาฐานการเรียนรู้ต่างๆ ที่เป็นต้นแบบของการพัฒนาได้เรียนรู้ "หลักการทรงงาน" และได้มีโอกาสไป "บ้านของพ่อ" "พลับพลาพระราม" ซึ่งเป็นสถานที่ประทับและทรงงาน ซึ่งทุกคนต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านหาที่สุดมิได้

    อีกหนึ่งกิจกรรมที่สำคัญคือ "ตลาดนัดความรู้" เป็นกิจกรรมที่ผู้เข้าร่วมอบรมได้ถอดบทเรียนจากฐานการเรียนรู้ต่างๆ ตามหลักปศพพ.

    การจัดฝึกอบรมทั้งสองรุ่นที่ผ่านมานั้น ทำให้ครู ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้เห็นแนวทางในการพัฒนาโรงเรียนให้เป็น "โรงเรียนพอเพียง" อย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนขึ้น อีกทั้งยังเห็นภาพของการประสานความร่วมมือและการมีส่วนร่วมของภาคธุรกิจเอกชน ในการสนับสนุนด้านการศึกษาอย่างมีทิศทางมากขึ้นด้วย

ดาวน์โหลดเอกสาร

1. Power Point ดร.ปรียานุช ธรรมปิยา คลิก

2. Power Point เนื้อเพลงกิจกรรมนันทนาการ คลิก

3. วีดีโอภาพความประทับใจ คลิก

4. รูปภาพรับเกียรติบัตรและวุฒิบัตร คลิก

detail-img
detail-img
detail-img

SCG พอเพียง

detail-img
detail-img
detail-img