detail-img

นักเรียนทุนเศรษฐกิจพอเพียงให้ความรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับเยาวชนในกิจกรรมค่าย PTTEP Teenergy Reunion ครั้งที่ ๒

detail-img
fjrigjwwe9r3YUVACT:ACTDETAIL1

นักเรียนทุนเศรษฐกิจพอเพียงให้ความรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับเยาวชนในกิจกรรมค่าย PTTEP Teenergy Reunion ครั้งที่ ๒ ภายใต้แนวคิดเรียนรู้ห้องเรียนธรรมชาติและศาสตร์พระราชา จัดโดย บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ณ สวนศรีนครเขื่อนขันธ์ 
ต.บางกะเจ้า จ.สมุทรปราการ กิจกรรมที่นักเรียนทุนฯ ได้มีส่วนร่วมครั้งนี้คือ การขยายผลความรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยการสอนถอดบทเรียนจากโครงการที่เยาวชน PTTEP Teenergy Reunion ได้นำเสนอ รวมทั้งให้คำแนะนำเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาเป็นแนวทางในการคิดวิเคราะห์ในการจัดทำโครงการ ซึ่งนักเรียนทุนฯ ที่มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ มาด้วยจิตอาสาและความตั้งใจในการสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเพื่อขยายผลความรู้เรื่องหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้กับเยาวชนและบุคคลทั่วไป ซึ่งถือเป็นหน้าที่ที่นักเรียนทุนฯ ทุกคนตระหนักเป็นอย่างดี 
นอกจากนี้ นักเรียนทุนฯ ได้กล่าวขอบคุณบริษัท บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ที่สนับสนุนทุนการศึกษาให้กับทุนเศรษฐกิจพอเพียงด้วยดีตลอดมา #ปตท.สผ. #พอเพียง#สืบสานพระราชปณิธาน #ทุนเศรษฐกิจพอเพียง

detail-img
detail-img
detail-img

กิจกรรมค่าย PTTEP Teenergy Reunion ครั้งที่ ๒ ภายใต้แนวคิดเรียนรู้ห้องเรียนธรรมชาติและศาสตร์พระราชา

detail-img
detail-img
detail-img