detail-img

การจัดการศึกษาเพื่อบ่มเพาะคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง โดยร่วมกับองค์กรเครือข่าย SCG จำกัด

detail-img
fjrigjwwe9r3YUVACT:ACTDETAIL1

        ศูนย์สถานศึกษาพอเพียง มูลนิธิยุวสถิรคุณ ร่วมกับองค์กรเครือข่าย SCG จัดการฝึกอบรม "การจัดการศึกษาเพื่อบ่มเพาะคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง" (Together Learning - Sufficiency Living) รุ่นที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๒๖ - ๒๙ เมษายน ๒๕๖๐ ณ โรงแรม จันทรา รีสอร์ท จ.นครนายก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างถูกต้อง ชัดเจน รวมทั้งฝึกทักษะการพัฒนาโรงเรียนพอเพียง โดยรุ่นที่ ๑ นี้ จัดอบรมให้กับผู้อำนวยการโรงเรียน และครู ๒๔ แห่ง
         กิจกรรมการฝึกอบรมประกอบด้วยการบรรยายให้ความรู้จากผู้ทรงคุณวุฒิหลายท่าน เช่น คุณสุภาภรณ์ ตรีแสน ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ บรรยายเรื่อง "สืบสานพระราชปณิธาน" ดร.ปรียานุช ธรรมปิยา ผู้อำนวยการศูนย์สถานศึกษาพอเพียง เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง "การจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" นอกจากนี้ พระหลวงพ่อสุธีร์ ชาคโร พระอาจารย์ที่ปรึกษาได้เมตตาเทศน์อบรมเรื่อง "การปลูกฝังคุณธรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" ซึ่งผู้เข้าร่วมอบรมมีโอกาสได้ฟังธรรมและเจริญสติ หลังจากนั้นร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อ “การจัดการเรียนรู้ตามหลักปศพพ.v.3.3” และ“การประเมินโรงเรียนในระดับต่างๆ” 
         นอกจากรับฟังการบรรยาย ผู้เข้าร่วมอบรมได้ไปศึกษาดูงานการพัฒนาตามแนวพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่ ๙ ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน ฯ จ.ฉะเชิงเทรา และได้มีโอกาสไป "บ้านของพ่อ" ได้เรียนรู้หลักการทรงงาน “ประหยัด เรียบง่าย ได้ประโยชน์สูงสุด” ทุกคนต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ อีกหนึ่งกิจกรรมที่สำคัญคือ "ตลาดนัดความรู้" เป็นกิจกรรมที่ผู้เข้าร่วมอบรมได้ช่วยกันถอดบทเรียนและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ช่วงสุดท้ายของการอบรม ดร.ปรียานุช ทบทวนสรุปการเรียนรู้อีกครั้ง และมอบเกียรติบัตร/วุฒิบัตรให้กับคณะทำงานและผู้เข้าร่วมอบรมก่อนเข้าสู่พิธีปิด ซึ่งการจัดการอบรมครั้งนี้ทุกคนได้ความรู้และความประทับใจเกิดแรงบันดาลใจที่จะกลับไปพัฒนาโรงเรียนให้เป็น “โรงเรียนพอเพียง” ต่อไป

ดาวน์โหลดเอกสาร

1. Power Point ดร.ปรียานุช ธรรมปิยา คลิก

2. Power Point เนื้อเพลงกิจกรรมนันทนาการ คลิก

3. วีดีโอภาพความประทับใจ คลิก

4. รูปภาพรับเกียรติบัตรและวุฒิบัตร คลิก

detail-img
detail-img
detail-img

SCG พอเพียง

detail-img
detail-img
detail-img