detail-img

ศูนย์สถานศึกษาพอเพียง ร่วมกับ มูลนิธิเอสซีจี

detail-img
fjrigjwwe9r3YUVACT:ACTDETAIL1

ศูนย์สถานศึกษาพอเพียง ร่วมกับ มูลนิธิเอสซีจี จัดการอบรมเรื่อง "การน้อมหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเข้าสู่สถานศึกษา" ให้กับเจ้าหน้าที่มูลนิธิเอสซีจี ณ โรงเรียนอนุบาลบ่อทอง จังหวัดชลบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของมูลนิธิสามารถนำความรู้ไปขยายผลการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในโครงการประชารัฐในโรงเรียนเครือข่ายของมูลนิธิเอสซีจีต่อไป โดยมี ดร.อัจฉรา โยมสินธุ์ และอาจารย์ วาริน รอดบำเรอ เป็นวิทยากรให้ความรู้

detail-img
detail-img
detail-img

ขยายผลการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

detail-img
detail-img
detail-img