detail-img

“ก้าวแรก สู่วิศวกร” อีกหนึ่งโครงงานบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม ที่สร้างแรงบันดาลใจและให้ความรู้

detail-img
fjrigjwwe9r3YUVACT:ACTDETAIL1

นายธนวิชญ์ ดีการ นักเรียนทุนเศรษฐกิจพอเพียง รุ่นที่ ๓ ปัจจุบันศึกษาอยู่ชั้นปีที่ ๔ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมการบินและอวกาศยาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ด้วยความสามารถและความรักในอาชีพวิศวกร จึงมีแรงบันดาลใจในการให้ความรู้เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับรุ่นน้องที่สนใจศึกษาต่อทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ สิ่งเป็นสาขาที่ต้องมีความชำนาญเฉพาะด้าน จึงจัดกิจกรรมค่าย "ก้าวแรก สู่วิศวกร" เมื่อวันที่ ๒๒ – ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ ณ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ จ.จันทบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ สร้างแรงบันดาลใจ สร้างความรู้ ความเข้าใจในการเรียนวิศวกรรมศาสตร์ที่ชัดเจนขึ้น นอกจากนี้ ในเนื้อหาของกิจกรรมค่ายนั้น สอดแทรกความรู้และการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามบริบทของตนเอง เพื่อให้นักเรียนสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันของตนเองได้ หลังจบกิจกรรมนักเรียนเข้าใจการเรียนในสาขาวิศวกรรมศาสตร์มากขึ้น รู้จักวางแผนเตรียมความพร้อมเพื่อศึกษาต่อในคณะวิศวกรรมศาสตร์ได้ดีขึ้น และคณะทำงานที่จัดค่ายยังได้ความรู้ ความเข้าใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในบริบทอื่นได้มากขึ้นด้วย

detail-img
detail-img
detail-img

ก้าวแรก สู่วิศวกร

detail-img
detail-img