detail-img

นายวรุตษ์ เสนานนท์ นักเรียนทุนเศรษฐกิจพอเพียง รุ่นที่ 3 จัดทำโครงงานเรื่อง “พอ ให้ใจอาสา พัฒนาชุมชน”

detail-img
fjrigjwwe9r3YUVACT:ACTDETAIL1

            หนึ่งในกิจกรรมการพัฒนานักเรียนทุนเศรษฐกิจพอเพียง สำหรับนักเรียนทุนที่ศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 4 ก่อนสำเร็จการศึกษานั้น คือการให้นักเรียนทุนได้จัดทำโครงงานบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม โดยถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ และการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดทำโครงงาน ซึ่งเมื่อวันที่ 9 - 11 กันยายน 2559 นายวรุตษ์ เสนานนท์ นักเรียนทุนเศรษฐกิจพอเพียง รุ่นที่ 3 จัดทำโครงงานเรื่อง “พอ ให้ใจอาสา พัฒนาชุมชน” ร่วมกับครูและนักเรียนแกนนำจากโรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม จำนวน 30 คน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียนแกนนำเข้าใจหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมากขึ้น และสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ เสริมสร้างภาวะผู้นำ อีกทั้ง ฝึกให้มีทักษะในการใช้เครื่องมือศึกษาชุมชนท้องถิ่นของตนเอง สามารถถอดบทเรียนที่เกี่ยวกับการดำเนินชีวิตในชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างเข้าใจมากขึ้น โดยนักเรียนแกนนำได้ฝึกการจัดทำ “โครงงานจิตอาสา” ตามความถนัดและความสนใจ ซึ่งสิ่งที่ได้คือโครงงานจิตอาสาที่มีผลงานน่าสนใจ และนำไปจัดแสดงในห้องเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม เพื่อเป็นแบบอย่างให้กับนักเรียนรุ่นต่อไป

detail-img
detail-img
detail-img

“พอ ให้ใจอาสา พัฒนาชุมชน”

detail-img
detail-img
detail-img