detail-img

ค่ายนักเรียนแกนนำพอเพียงเรียนรู้การพัฒนาตามแนวพระราชดำริ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ค่ายที่ ๒

detail-img
fjrigjwwe9r3YUVACT:ACTDETAIL1
ค่ายนักเรียนแกนนำพอเพียงเรียนรู้การพัฒนาตามแนวพระราชดำริ  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ค่ายที่ ๒
 
ระดับประถมศึกษา/ขยายโอกาส 
 
ระหว่างวันที่ ๒๙ มีนาคม  - ๑ เมษายน ๒๕๕๙
 
ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
detail-img
detail-img
detail-img

ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

detail-img
detail-img
detail-img