detail-img

ค่ายนักเรียนแกนนำพอเพียงเรียนรู้การพัฒนาตามแนวพระราชดำริ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

detail-img
fjrigjwwe9r3YUVACT:ACTDETAIL1
ค่ายนักเรียนแกนนำพอเพียงเรียนรู้การพัฒนาตามแนวพระราชดำริ  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 
ค่ายที่ ๑ ระดับชั้น มัธยมศึกษา 
 
ระหว่างวันที่ ๒๔ -๒๗ มีนาคม ๒๕๕๙ 
 
ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร
detail-img
detail-img
detail-img

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร

detail-img
detail-img
detail-img