detail-img

บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด ขอเสนอโครงการ “ผลิตผลจากมือพ่อ สู่มือน้อง” ณ สถานศึกษาพอเพียง โดยร่วมกับศูนย์สถานศึกษาพอเพียง มูลนิธิยุวสถิรคุณ

detail-img

         บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด เกิดขึ้นจากวิสัยทัศน์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ที่กว้างไกลและลึกซึ้งในการแก้ปัญหาความเดือดร้อนและทุกข์ยากของราษฎร รวมถึงปัญหาการปลูกฝิ่น อันเป็นภัยต่อความมั่นคงของชาติ และเป็นการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ  จึงพระราชทานแนวพระราชดำริให้  จัดตั้ง  “โครงการพระบรมราชานุเคราะห์ชาวเขา” ขึ้น เมื่อปีพุทธศักราช 2512 โดยมีวัตถุประสงค์ให้ส่งเสริมการปลูกพืชผัก ผลไม้ หลากหลายชนิดทดแทน และเพื่อแก้ปัญหาการถูกกดราคารับซื้อจากพ่อค้าคนกลาง ในปีพุทธศักราช 2515 พระองค์จึงทรงมีพระราชดำริให้จัดตั้ง “สหกรณ์ชาวเขา” และ “โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูป” แห่งแรกขึ้น เพื่อช่วยเหลือด้านการรับซื้อผลผลิตทางการเกษตร นำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้า “ดอยคำ”

          ปัจจุบัน “บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด” ดำเนินกิจการในรูปแบบ ธุรกิจเพื่อสังคม (Social business) มีโรงงานที่ดำเนินการรับซื้อ และแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรในพื้นที่จำนวน  ๓ แห่ง ได้แก่

                   1) โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 1 (ฝาง) จังหวัดเชียงใหม่

                   2) โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 2 (แม่จัน) จังหวัดเชียงราย

                   3) โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ ๓3(เต่างอย) จังหวัดสกลนคร 

          บริษัทฯ มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพสินค้าที่มีคุณภาพ และคงคุณค่าตามธรรมชาติจากผลผลิตของเกษตรกรไทย  โดยพัฒนาองค์กรให้เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนการสร้างสุขให้กับสังคม ด้วยการพัฒนาอย่างสมดุลและยั่งยืนให้กับชุมชนในพื้นที่ อีกทั้ง ยึดมั่นในการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ก่อตั้งอย่างต่อเนื่อง ได้แก่

1. เพื่อให้อุตสาหกรรมการเกษตรของแต่ละแห่งกลมกลืน และสอดคล้องกับวิถีชีวิตในแต่ละพื้นที่

2. เพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ขององค์กรในการให้ความช่วยเหลือและส่งเสริมด้านเกษตรกรรม

3. เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชน ให้มีความอยู่ดี กินดี มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน และรักษาสิ่งแวดล้อม        ดังคำขวัญที่ว่า “โรงงานหลวงฯ เพื่อปวงชน”

          ในการนี้ บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด ขอเสนอโครงการ “ผลิตผลจากมือพ่อ สู่มือน้อง” ณ สถานศึกษาพอเพียง  โดยร่วมกับศูนย์สถานศึกษาพอเพียง มูลนิธิยุวสถิรคุณ (ศสพ. มยส.) ในการเผยแพร่แนวคิดและองค์ความรู้การบริหารจัดการองค์กรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีวัตถุประสงค์

1. เพื่อสืบสานแนวคิดการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให้ยั่งยืนต่อไปด้วยการให้นักเรียนได้เรียนรู้จากข้อมูลจริงขององค์กรที่ถือกำเนิดขึ้น และดำเนินธุรกิจอย่างเป็นรูปธรรม

2. เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสดื่มน้ำผลไม้ที่มีคุณภาพ ส่งเสริมสุขภาพให้แข็งแรง

3. เพื่อให้โรงเรียนและนักเรียนมีส่วนสนับสนุนสินค้าจากเกษตรกรไทย ภายใต้เครื่องหมายการค้าตรา “ดอยคำ” และเกิดความภาคภูมิใจในสินค้าที่ผลิตจากผลผลิตภายในประเทศ

4. เพื่อเป็นช่องทางในการกระจายสินค้าที่มีคุณภาพและมีคุณค่าทางอาหาร สู่ชุมชนได้มากยิ่งขึ้น

เป้าหมาย

1. เพื่อให้นักเรียนนำความรู้ และแนวคิดที่ได้จากการเรียนรู้จากตัวอย่างจริงของการดำเนินงานขององค์กรตามพระราชดำริมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิต

2. เพื่อให้นักเรียนได้บริโภคน้ำผลไม้ที่มีคุณประโยชน์ต่อร่างกายในราคาประหยัด

3. เพื่อการส่งเสริมการรับซื้อผลผลิตจากการเกษตรกรไทยได้เพิ่มมากขึ้น

สำหรับโรงเรียนที่สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารโครงการเพิ่มเติมได้ตามลิงค์ด้านล่าง

เอกสารโครงการ “ผลิตผลจากมือพ่อ สู่มือน้อง”

แบบฟอร์มเข้าร่วมโครงการ คลิกที่นี่