videobutton

แนะนำ ศูนย์สถานศึกษาพอเพียง มูลนิธิยุวสถิรคุณ

ศูนย์สถานศึกษาพอเพียง มูลนิธิยุวสถิรคุณ 173 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์ : 0-2787-7033-4

ขับเคลือนหลักพอเพียง
videobutton

พระบรมราโชบายด้านการศึกษา ในหลวงรัชกาลที่ 10

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรีและประธานมูลนิธิยุวสถิรคุณ ได้น้อมนำพระราชกระแสรับสั่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 10 เกี่ยวกับพระบรมราโชบายด้านการศึกษามาเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานเพื่อสนองพระบรมราโชบายด้านการศึกษาในการพัฒนาเยาวชนและการศึกษาของประเทศไทย ขอขอบคุณ : มูลนิธิยุวสถิรคุณ

พัฒนาสื่อและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
videobutton

ค่ายนักเรียนแกนนำพอเพียง ปี 2558

ค่ายนักเรียนแกนนำพอเพียงเรียนรู้การพัฒนาตามแนวพระราชดำริ (ระดับประเทศ) ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดฉะเชิงเทรา

พัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้
videobutton

เวที "รวมพลังเรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง" ปี 2558

เวที "รวมพลังเรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง (Together Learning : Sufficiency Living)" 9 - 11 ตุลาคม 2558

จัดการเครือข่ายและผลงาน

วิดีโอจากการดำเนินงานและกิจกรรมของศูนย์สถานศึกษาพอเพียง

video

SSA โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง
video

SSA โรงเรียนบ้านคลองยาง
video

สื่อศูนย์สถานศึกษาพอเพียง มูลนิธิยุวสถิรคุณ
video

ผลการดำเนินงานศูนย์สถานศึกษาพอเพียง ปี 2559
video

รายการแจ๋ว แฟมิลี่ ตอน โรงเรียนพอเพียง ตามศาสตร์พระราชา
video

แนะนำ ศูนย์สถานศึกษาพอเพียง มูลนิธิยุวสถิรคุณ
video

ค่ายพอเพียงจิตอาสา คัดเลือกนักเรียนทุนเศรษฐกิจพอเพียง รุ่นที่ 5
video

วีดีทัศน์ การอบรมปฏิบัติการและถอดบทเรียน "ลับให้คม บ่มให้ลึก"
video

ค่ายนักเรียนแกนนำพอเพียงเรียนรู้การพัฒนาตามแนวพระราชดำริ ปี 2557
video

ค่ายเสริมสร้างพื้นฐานจิตใจ นักเรียนทุนเศรษฐกิจพอเพียง รุ่นที่ 4
video

โครงการชีวิตพอเพียงของครูแบบอย่าง รุ่นที่ 3 ณ วัดป่าเหล่ากกหุ่ง
video

ค่ายนักเรียนแกนนำพอเพียง ปี 2558