videobutton

แนะนำ ศูนย์สถานศึกษาพอเพียง มูลนิธิยุวสถิรคุณ

ศูนย์สถานศึกษาพอเพียง มูลนิธิยุวสถิรคุณ 173 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์ : 0-2787-7033-4

ขับเคลือนหลักพอเพียง
videobutton

พระบรมราโชบายด้านการศึกษา ในหลวงรัชกาลที่ 10

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรีและประธานมูลนิธิยุวสถิรคุณ ได้น้อมนำพระราชกระแสรับสั่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 10 เกี่ยวกับพระบรมราโชบายด้านการศึกษามาเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานเพื่อสนองพระบรมราโชบายด้านการศึกษาในการพัฒนาเยาวชนและการศึกษาของประเทศไทย ขอขอบคุณ : มูลนิธิยุวสถิรคุณ

พัฒนาสื่อและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
videobutton

ค่ายนักเรียนแกนนำพอเพียง ปี 2558

ค่ายนักเรียนแกนนำพอเพียงเรียนรู้การพัฒนาตามแนวพระราชดำริ (ระดับประเทศ) ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดฉะเชิงเทรา

พัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้
videobutton

เวที "รวมพลังเรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง" ปี 2558

เวที "รวมพลังเรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง (Together Learning : Sufficiency Living)" 9 - 11 ตุลาคม 2558

จัดการเครือข่ายและผลงาน

วิดีโอจากการดำเนินงานและกิจกรรมของศูนย์สถานศึกษาพอเพียง

video

ศูนย์สถานศึกษาพอเพียง | สื่อวีดิทัศน์ชุด สุขพอ...ที่พ่อให้ – ตอน ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ
video

ศูนย์สถานศึกษาพอเพียง | สื่อวีดิทัศน์ชุด สุขพอ...ที่พ่อให้ – นักเรียนทุนเศรษฐกิจพอเพียง
video

ดร.ปรียานุช ธรรมปิยา ให้สัมภาษณ์รายการ Hardcore ข่าว ทาง ทบบ.5
video

พระบรมราโชบายด้านการศึกษา ในหลวงรัชกาลที่ 10
video

ทพพ.3 และ 4 ค่ายนำเสนอโครงงานฯ
video

ทพพ.6 พิธีมอบทุนเศรษฐกิจพอเพียง ปี 2559
video

ทพพ.4 "การแสดงช่วงพิธีปิดค่าย"
video

ทพพ.4 และ ทพพ.5 ค่ายพัฒนานักเรียนทุนเศรษฐกิจพอเพียง
video

เพลง รวมใจคนพอเพียง
video

เพลง ความพอเพียง
video

SSA โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
video

SSA โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย