videobutton

พระบรมราโชบายด้านการศึกษา ในหลวงรัชกาลที่ 10

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรีและประธานมูลนิธิยุวสถิรคุณ ได้น้อมนำพระราชกระแสรับสั่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 10 เกี่ยวกับพระบรมราโชบายด้านการศึกษามาเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานเพื่อสนองพระบรมราโชบายด้านการศึกษาในการพัฒนาเยาวชนและการศึกษาของประเทศไทย ขอขอบคุณ : มูลนิธิยุวสถิรคุณ

โครงการเกี่ยวกับในหลวง
videobutton

แนะนำ ศูนย์สถานศึกษาพอเพียง มูลนิธิยุวสถิรคุณ

ศูนย์สถานศึกษาพอเพียง มูลนิธิยุวสถิรคุณ 173 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์ : 0-2787-7033-4

อื่นๆ
videobutton

ค่ายนักเรียนแกนนำพอเพียง ปี 2558

ค่ายนักเรียนแกนนำพอเพียงเรียนรู้การพัฒนาตามแนวพระราชดำริ (ระดับประเทศ) ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดฉะเชิงเทรา

พัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้
videobutton

เวที "รวมพลังเรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง" ปี 2558

เวที "รวมพลังเรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง (Together Learning : Sufficiency Living)" 9 - 11 ตุลาคม 2558

เครือข่ายโรงเรียนพอเพียง

วิดีโอจากการดำเนินงานและกิจกรรมของศูนย์สถานศึกษาพอเพียง

video

ดร.ปรียานุช ธรรมปิยา ให้สัมภาษณ์รายการ Hardcore ข่าว ทาง ทบบ.5
video

พระบรมราโชบายด้านการศึกษา ในหลวงรัชกาลที่ 10
video

ทพพ.3 และ 4 ค่ายนำเสนอโครงงานฯ
video

ทพพ.6 พิธีมอบทุนเศรษฐกิจพอเพียง ปี 2559
video

ทพพ.4 "การแสดงช่วงพิธีปิดค่าย"
video

ทพพ.4 และ ทพพ.5 ค่ายพัฒนานักเรียนทุนเศรษฐกิจพอเพียง
video

เพลง รวมใจคนพอเพียง
video

เพลง ความพอเพียง
video

SSA โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
video

SSA โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย
video

SSA โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง
video

SSA โรงเรียนบ้านคลองยาง
12