จำนวนหนังสือทั้งหมด คือ 392 เล่ม
เลขเรียก ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง สำนักพิมพ์ พิมพ์ครั้งที่

1

วะระประเทศไทย -

2

บ้านและสวน SMART DESIGN HOUSES ยากเพื่อง่ายบริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง -

3

อุบลราชธานี ๒๐๐ ปี อุทัย สุดสุข โรงพิมพ์ชวนพิมพ์ -

4

ไม้ยาที่ผาแต้มธนุชา บุญจรัส บริษัท อยู่เย็นเป็นสุข 1

5

เพราะผูกพัน...สถาบันการบริหารและจิตวิทยา อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง -

6

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ -

7

โลกดึกดำบรรพ์โคราชวิฆเนศ ทรงธรรม -

8

โรคไข้หวัดนกและการระบาดใหญ่ ของโรคไข้หวัดใหญ่ ระดับช่วงชั้นที่๔ -

9

พลตรีพงศ์ เภกะนันทน์ -

10

เธอคือแรงบันดาลใจสนง.ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ บริษัท ดาวฤกษ์ คอมมูนิเคชั่น จำกัด 1