จำนวนหนังสือทั้งหมด คือ 190 เล่ม
เลขเรียก ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง สำนักพิมพ์ พิมพ์ครั้งที่

1

สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติสุวัฒน์ ทองธนากุล บริษัทเพชรรุ่งการพิมพ์ จำกัด 1

2

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่เก้า พ.ศ. ๒๕๔๕-๒๕๔๙สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี โรงพิมพ์ครุสภาลาดพร้าว 1

3

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่สิบ พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๕๔สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด วี.เจ. พริ้นติ้ง -

4

ร่าง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่สิบ พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๕๔ สารสำคัญของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด วี.เจ. พริ้นติ้ง 1

5

ร่าง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่สิบเอ็ด พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี 1

6

แผนหลัก สสส. ๒๕๕๗-๒๕๕๒กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -

7

ยุทธศาสตร์ การแก้ปัญหาความยากจนสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ -

8

สิทธิชุมชน คนอยู่กับป่า พรบ.ป่าชุมชน กับทางออกของสังคมไทยกิติชัย รัตนะ อุษาการพิมพ์ กรุงเทพฯ 1

9

ทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙)สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ -

10

แนวทางการบริหารจัดการแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ สู่การปฏิบัติสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ -